Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Konkurs fotograficzny: Świat w obiektywie

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, przy współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza „Pomagam innym” w Dębince, ogłaszają konkurs fotograficzny pod tytułem: „ Świat w obiektywie”

I. Organizator konkursu : OWDiR w Kołaczkowie.

II. Patronat medialny: Wiadomości Wrzesińskie

III. Cel i tematyka konkursu:

1. Celem konkursu jest rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

2. Tematyka konkursu zamyka się w trzech kategoriach:

- „Wydarzenia”

- „Człowiek i świat”

- „Przyroda wokół nas”

IV. Uczestnicy konkursu: osoby zainteresowane fotografią, które nie ukończyły 18 roku życia.

V. Jury:

1. Prace są oceniane przez Jury, powołane przez organizatora konkursu, które wyłoni laureatów.

2. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział fotografie, wykonane indywidualnie, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Zgłoszone do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, kategoria, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora, miejsce i obiekt znajdujący się na fotografii.

4. Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie.

5. Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii na stronie internetowej OWDiR w Kołaczkowie oraz w mediach lokalnych.

6. Zdjęcia  o wymiarach 13cm x 18cm należy przekazać do szkolnego opiekuna SKW w Dębince, p. Teresy Myszkowskiej do 15.01.2018r. Prace zostaną potem przesłane do organizatora konkursu.

7. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, po 1 z każdej kategorii.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.02.2018r. Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu. Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN DO WGLĄDU U P. TERESY MYSZKOWSKIEJ

Pomagają nam