Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Statut

POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

 STATUT

 Rozdział 1 – Przepisy ogólne

 Artykuł 1

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem, zrzeszającym się osoby fizyczne, zamierzające w różnych formach prowadzić działalność na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży

 Artykuł 2

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 Artykuł 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest województwo wielkopolskie, a siedzibą władz naczelnych – Poznań.

 Artykuł 4

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

 Artykuł 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

 Rozdział 2 – Cele i formy działania

 Artykuł 6

Celem Stowarzyszenia jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty i wychowania.

 Artykuł 7

 1. 1. W celu realizacji głównego celu Stowarzyszenia, w ramach dostępnych środków, Stowarzyszenie prowadzić będzie zadania, na następujących polach:

1)      Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2)      Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

3)      Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

4)      Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5)      Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 1. 2. Stowarzyszenie realizuje postawione przez siebie cele, w szczególności w następujący sposób:

1)      Inspiruje i wspiera działalność placówek wychowawczych i opiekuńczych w szczególności finansowanych ze środków społecznych.

2)      Organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3)      Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do celu Stowarzyszenia.

4)      Popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania, np. poprzez konferencje, kursy i odczyty.

5)      Prowadzi poradnictwo dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie funkcjonowania systemu szkolnego, bądź tworzenie jego nowych form w obrębie obowiązujących przepisów.

6)      Może tworzyć fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania.

7)      Wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie medycyny szkolnej.

8)      Prowadzi działalność wydawniczą.

9)      Zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania.

10)  Rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.

 1. 3. Powyższa działalność stowarzyszenia mieści się w następujących kategoriach działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

1)      73.20.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa,

2)      73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych

3)      91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

4)      92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

5)      92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

6)      80.1 Przedszkola i szkolnictwo podstawowe

7)      80.2 Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe

 Rozdział 3 – Członkowie – ich prawa i obowiązki

 Artykuł 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      zwyczajnych

b)      wspierających

 Artykuł 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej chcący czynnie realizować cele Stowarzyszenia, w szczególności:

a)      Rodzice dziecka uczęszczającego do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie,

b)      Pracownicy etatowi zatrudnieni na stałe w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie,

c)      Inni kandydaci, po zarekomendowaniu przez 2 członków zwyczajnych i stwierdzeniu przez Zarząd ich przydatności dla Stowarzyszenia

 Artykuł 10

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, podejmując stosowną uchwałę.

 Artykuł 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. 1. czynnego prawa wyborczego,
 2. 2. biernego prawa wyborczego, jeśli nie są jednocześnie pracownikami Stowarzyszenia,
 3. 3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 4. 4. rekomendowania nowych członków.

 Artykuł 12

Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:

 1. 1. postępowanie zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 2. 2. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. 3. opłacanie składek członkowskich.

 Artykuł 13

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie,
 2. 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres pół roku, po uprzednim upomnieniu,
 3. 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 4. 4. utraty zdolności do czynności prawnych.

 Artykuł 14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 Artykuł 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela
 3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 Artykuł 16

Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 Rozdział 4 – Władze stowarzyszenia

 Artykuł 17

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. 2. Zarząd,
 3. 3. Komisja Rewizyjna,
 4. 4. Sąd Koleżeński.

 Artykuł 18

 1. 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. 2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wyboru.
 3. 3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają ubiegłej kadencji.

 Artykuł 19

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia  zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 Artykuł 20

W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniony jest spośród wybranych przez Walne Zgromadzenia Członków zastępców, w kolejności uzyskanych głosów.

 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 Artykuł 21

 1. 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd co 3 lata.

 Artykuł 22

 1. 1. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni – z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 2. 2. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. 3. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin nie wcześniej niż godzinę po pierwszym terminie.

 Artykuł 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 2. 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. 3. wybieranie władz naczelnych Stowarzyszenia:

a)      prezesa,

b)      3-4 członków i 1 zastępcę członka Zarządu,

c)      3 członków Komisji Rewizyjnej,

d)     3 członków Sądu Koleżeńskiego;

 1. 4. określanie podstawowych wytycznych do programu działania Stowarzyszenia,
 2. 5. uchwalanie zmian Statutu,
 3. 6. uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. 7. podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,
 5. 8. ustalanie wysokości składek,
 6. 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreślenie z listy członków,
 7. 10. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 8. 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 Artykuł 24

 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy Zarządu, albo na wniosek 30 % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, albo na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 2. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 Artykuł 25

W skład Zarządu wchodzą: prezes Stowarzyszenia oraz 3-4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera:

1. wiceprezesa,

2. sekretarza,

3. skarbnika.

 Artykuł 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. 1. określanie kierunków działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 4. 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i sekcji w celu wykonywania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,
 5. 5. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia,
 6. 6. określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych oraz zarządzeń majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
 7. 7. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
 8. 8. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. 9. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków z działalności Zarządu.

 Artykuł 27

 1. 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 KOMISJA REWIZYJNA

 Artykuł 28

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 Artykuł 29

 1. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

b)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień,

c)      przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,

d)     wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 1. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 Artykuł 30

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 Artykuł 31

 1. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami organu zarządzającego Stowarzyszenia, ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może osoba skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.
 3. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej w uzasadnionych wypadkach mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawa.

     Artykuł 32

Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

 SĄD KOLEŻEŃSKI

 Artykuł 33

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

 Artykuł 34

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. 1. niedopełnienia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działanie na szkodę Stowarzyszenia,
 2. 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

 Artykuł 35

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. 1. nagana,
 2. 2. upomnienie,
 3. 3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 Artykuł 36

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia za pośrednictwem Zarządu.

 Artykuł 37

Szczegółowy zakres i tryb działania Sądów Koleżeńskich określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków.

 Rozdział 5 – Majątek i fundusze

 Artykuł 38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 Artykuł 39

 1. 1. Na fundusze składają się:

a)      składki członkowskie,

b)      dochody z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

c)      dotacje i subwencje,

d)     darowizny i zapisy

e)      wpływy z działalności statutowej,

f)       dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych zezwoleń

 1. 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Artykuł 40

 1. 1. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik.
 2. 2. Upoważnienia te mogą przeniesione na inne osoby upoważnione przez Zarząd.

 Artykuł 41

Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

 Artykuł 42

 

Zabrania się:

a)        udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)        przekazywania ich majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków wspierających, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)        wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

d)        zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 Rozdział 5a – Obowiązki informacyjne

 Artykuł 43

 1. 1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności i podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym podmiotom.
 2. 2. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wtedy, gdy obowiązek jego sporządzania nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
 3. 3. Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.
 4. 4. Stowarzyszenie ma obowiązek przekazywać ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 Rozdział 6 – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 Artykuł 44

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 Artykuł 45

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

Pomagają nam