Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Projekt Aquanet SA Poznań

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE organ prowadzący Społeczną  Szkołę Podstawową nr 3 „Dębinka” w Poznaniu


W RAMACH KONKURSU AQUANET SA w Poznaniu NA DZIAŁANIA CHARYTATYWNE pt.:  „Międzypokoleniowe poruszenie – dla dóbr Ziemi zabezpieczenie”


 

Czas realizacji: 

7 stycznia 2020 – 20 czerwca 2021

 

wraz z opisem planowanych działań


 1. Nazwa projektu:

Realizacja projektu edukacyjnego: „Międzypokoleniowe poruszenie – dla dóbr Ziemi zabezpieczenie”

Organizator projektu: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe

Działanie realizowane przez: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka” w Poznaniu

Czas realizacji: 7 stycznia 2020 – 30 listopada 2020


 1. Miejsce wykonywania projektu:

 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”, ul. Grabowa 33, Poznań


 1. Wstęp:


Dbałość o środowisko i tym samym Ziemię staje się koniecznością. Coraz intensywniej wykorzystujemy jej zasoby oraz zagrażamy darom natury.  


Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze związany jest z naszym codziennym życiem, rozwojem rolnictwa, urbanizacją, uprzemysłowieniem i nadmierną eksploatacją wszelkich zasobów naturalnych. Te działania oraz lawinowa produkcja odpadów doprowadziły do drastycznych zmian w środowisku, które mają obecnie charakter globalny. 


Właściwe zrozumienie zależności i powiązań, które zachodzą w środowisku są uzależnione od poziomu wiedzy społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, a następnie dodatkowo poprzez świadome aktywności, które maja na celu ochronę dóbr Ziemi. 


Zdobywanie wiedzy oraz działania na rzecz dbałości o środowisko powinny uświadomić, że każdy człowiek jest ekoobywatelem, gdyż niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania żyje w określonym środowisku i czy tego chce, czy nie problemy środowiska kształtują jego warunki bytu.  


Proces kształcenia i wychowania na rzecz ochrony natury, walorów środowiska, Ziemi musi rozpoczynać się już  od najmłodszych lat. Osiągniemy trwałe rezultaty kiedy te aktywności  będą różnorodne i skierowane do ludzi w różnym wieku. Działania zawarte w projekcie dotyczą najbliższego środowiska, a treści także kraju i świata. Pragniemy, by każdy człowiek był świadomym ekoobywatelem i potrafił współpracować na rzecz planety – Ziemi bez względu na wiek, kolor skóry, narodowość czy miejsce zamieszkania.


 1. Cel projektu:

Ogólne: 

 • kształcenie postaw i nawyków, mających na celu wyrobienie gotowości do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczo - geograficznego,

 • budowanie świadomości ekologicznej; 

 • integracja i dialog ze społecznością lokalną w środowisku działania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka” w celu ochrony zasobów najbliższej okolicy i Ziemi.

Szczegółowe: 

 • współpraca z uczniami z innych szkół,

 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na właściwe korzystanie ze środowiska i ochronę jego zasobów,

 • międzypokoleniowe aktywności w najbliższym otoczeniu i na rzecz ochrony zasobów naszej planety,

 • rozbudzenie chęci dbania o własne środowisko,

 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących oszczędzania wody i energii.

 1. Opis zdolności wnioskującego do wykonania zadania oraz jego dotychczasowych doświadczeń:


Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe jest organem prowadzącym Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka”. Szkoła, tak jak i siedziba Stowarzyszenia mieści się w Poznaniu przy ulicy Grabowej 33. 

Organizatorzy projektu chcą włączyć do planowanych działań i zaktywizować lokalne środowisko. Poprzez happeningi będziemy edukować społeczeństwo Wildy i Dębca o konieczności dbania o dobro naszej planety. Wspólne warsztaty, spotkania, seminaria i akcje z uczniami z sąsiedzkiej szkoły, członkami innych organizacji społecznych działających w rejonie Dębca, będą okazją do międzypokoleniowego dialogu i  aktywności na rzecz naszego środowiska. 

Od początku istnienia Stowarzyszenia i prowadzonej przez nie Szkoły ważnym aspektem było włączanie uczniów i rodziców w różne aktywności na rzecz dbałości o środowisko. Dbałość o najbliższe otoczenie oraz uświadamianie oraz włączanie uczniów i rodziców w akcje na rzecz ochrony środowiska, jest jednym z podstawowych elementów wychowywania świadomego ekoobywatela. Przez wiele lat społeczność „Dębinki” uczestniczyła w „Sprzątaniu świata – Polska”,  organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. 

We wrześniu 2010 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu,  odbywającej się w ramach programu „Comenius – Partnerskie projekty szkół”. Trwający dwa lata międzynarodowy projekt zatytułowany: „If life is energy, our futur is hidden in saving” miał na celu rozwijanie wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców wiedzy o ochronie środowiska oraz alternatywnych źródłach energii, różnorodności kulturowej, a także językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości. 

W kolejnych latach realizowaliśmy „Program Edukacji Ekologicznej”.  Praca w szkole odbywa się miedzy innymi w oparciu o realizację priorytetów wychowawczych, które każdorazowo odpowiadają na aktualne, rzetelnie diagnozowane potrzeby naszej społeczności. W roku szkolnym 2018/2019 zapoczątkowaliśmy w ten sposób realizację priorytetu zatytułowanego „Edukacja do Ochrony Środowiska”. Jego kontynuacją jest działanie przewidziane na bieżący rok szkolny, a zatytułowane: „Dbamy o to, co mamy”. Poprzez zaplanowane działania chcemy uświadomić uczniom, jak ważnym aspektem życia w społeczności jest dbanie o najbliższe otoczenie i poszanowanie własnej i cudzej własności. W oparciu o ekologiczne projekty, programy i priorytety w Społecznej Szkole Podstawowej „Dębinka” organizowano miedzy innymi: pikniki, pokazy mody, wystawy, które kierowane były do uczniów i ich rodziców. 


 1. Szczegółowy harmonogram działań projektu:


Czas trwania projektu – 18 miesięcy 


Panel


Działania i sposoby realizacji


Grupa docelowa


Termin realizacji

Woda

KONKURS NA LOGO PROJEKTU


Badanie stanu czystości wód – zajęcia w terenie i określanie czystości wody metodą organoleptyczna, oznaczanie pH, filtrowanie wody, oznaczanie zanieczyszczeń za pomocą odczynników, opracowanie danych, prezentacja danych 


Ankieta i jej opracowanie – zużycie wody w szkole/domu i sposoby oszczędzania

Klasy 1-8

 

Klasy 2 – 8

Uczniowie z  kółka Piechur

 i doświadczalnegoKlasy 7 

Styczeń 2020

 

 

Cały rok szkolny
2020/2021 Pażdziernik 2020

Tydzień dla Ziemi

Hakun – gra terenowa w lesie

 

 

 

Sadzenie drzew wokół szkoły

 

 

Wycieczki na  Gratowisko

 

 

 

Ekolekcje ZM GOPAP

 

 

Sadzenie lasu - przeniesione

z miesięcy IX/X

 

Klasy 7 – 8

 

 

 

Klasy 1 – 8 

 

 

 Klasy 1-6

 

 

 

Klasy 4-6 

 

 

Klasy 6-7 

 

Październik 2020

 

 

 

Październik 2020

 

 

Czerwiec 2021 

 

 

 

Marzec 2021 

 

 

Marzec/kwiecień/maj 2021

 

Powietrze

Seminaria – rodzaje porostów w środowisku, razem dla czystego powietrza

 

Razem dla czystego powietrza – konkurs Moje drzewo

 

Zajęcia w terenie

Badania czystości powietrza, wody, gleby

 

 Klasy 4-8

 

 

  Klasy 4-8

 

 

Klasy 2-8

 

 Pażdziernik 2020

 

 

 Październik 2020

 

 

 Cały rok szkolny

 

Szkolna Nocka Naukowców


 

Tematyka związana z zasobami Ziemi i dbaniem o jej dobra. Zaproszenie gościa na wykłady tematyczny.

Realizacja zadań w formie gry edukacyjnej, stacji zadaniowych, warsztatów, eksperymentów, konkursów. Aktywności pod hasłem „Chrońmy zasoby Ziemi.” 

Klasy 7 - 8 
Marzec 2021


Podsumowanie projektu

- Tworzenie gier planszowych o tematyce ekologicznej;

- Prezentacja i wystawa prac uczniów związanych z tematyką projektu;

- Warsztaty plastyczne w formie notatek graficznych, plakatów

- przygotowanie sprawozdania

Klasy 1-8

Czerwiec 2021


 1. Zakładane rezultaty realizacji projektu:


Realizacja założeń projektu konkursowego przyniesie uczestnikom  wielorakie korzyści, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i w dziedzinie szeroko rozumianej współpracy z lokalnym środowiskiem, rodzicami, instytucjami i uczelniami Poznania.  Wspólnie podejmowane działania zintegrują ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Uformują w nich właściwe nawyki i postawy oraz zwrócą uwagę na ważny problem dbania o dobra Ziemi.

W planowanych działaniach weźmie udział około 400 uczniów Szkoły Podstawowej oraz około 100 osób dorosłych. 


Osoby objęte oddziaływaniem projektu:

 • podejmą konkretne działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,

 • zdobędą wiedzę na temat zagrożeń naturalnych i stworzonych przez człowieka,

 • nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie.


Ponadto:

 • nastąpi poprawa czystości w najbliższym otoczeniu szkoły,

 • lokalne środowisko zostanie silniej zintegrowane i zachęcone do podejmowania dalszych wspólnych działań.


Organizator zapewnienia równość szans w dostępie do korzyści płynących z projektu.

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe akceptuje współuczestniczenie z Aquanet SA w akcji informacyjnej dotyczącej realizowanego projektu charytatywnego.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI Z DZIAŁAŃ PROJEKTU:

1. Konkurs na logotyp 

https://debinka.pl/wydarzenie/konkurs-na-logotyp-projektu-miedzypokoleniowe-poruszenie-dla-dobr-ziemi-zabezpieczenie

2. Święto Drzewa

https://debinka.pl/wydarzenie/swieto-drzewa-1

https://debinka.pl/wydarzenie/swieto-drzewa-2

https://debinka.pl/wydarzenie/wyniki-konkursu-fotograficznego-moje-drzewo

https://debinka.pl/wydarzenie/nazwy-drzewek

https://debinka.pl/wydarzenie/jesienne-warsztaty

3. Hakun - gra terenowa

https://debinka.pl/wydarzenie/hakunowa-wyprawa-do-lasu

4. Eksperymenty - Badanie stanu czystości wód, powietrza, gleby.

https://debinka.pl/wydarzenie/badanie-czystosci-wody

5. Zajęcia w terenie

https://debinka.pl/wydarzenie/jesienny-ogrod

https://debinka.pl/wydarzenie/ogrodek-w-sloikach

https://debinka.pl/wydarzenie/warsztaty-z-eko-walizka

https://debinka.pl/wydarzenie/nasz-wlasny-ogrodek

6. Dzień Wiosny

https://debinka.pl/wydarzenie/pas-zieleni

https://debinka.pl/wydarzenie/dzien-wiosny-1

https://debinka.pl/wydarzenie/spotkanie-z-podroznikiem-1

7. Światowy Dzień Wody

https://debinka.pl/wydarzenie/swiatowy-dzien-wody-w-debince

https://debinka.pl/wydarzenie/warsztaty-doswiadczalne-w-3b

https://debinka.pl/wydarzenie/dzien-wody-w-2c

Pomagają nam