Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Projekt Aquanet SA Poznań

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE organ prowadzący Społeczną  Szkołę Podstawową nr 3 „Dębinka” w Poznaniu


W RAMACH KONKURSU AQUANET SA w Poznaniu NA DZIAŁANIA CHARYTATYWNE pt.:  „Międzypokoleniowe poruszenie – dla dóbr Ziemi zabezpieczenie”


Czas realizacji: 

7 stycznia 2020 – 30 listopada 2020


 1. Nazwa projektu:

Realizacja projektu edukacyjnego: „Międzypokoleniowe poruszenie – dla dóbr Ziemi zabezpieczenie”

Organizator projektu: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe

Działanie realizowane przez: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka” w Poznaniu

Czas realizacji: 7 stycznia 2020 – 30 listopada 2020


 1. Miejsce wykonywania projektu:

 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”, ul. Grabowa 33, Poznań


 1. Wstęp:


Dbałość o środowisko i tym samym Ziemię staje się koniecznością. Coraz intensywniej wykorzystujemy jej zasoby oraz zagrażamy darom natury.  


Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze związany jest z naszym codziennym życiem, rozwojem rolnictwa, urbanizacją, uprzemysłowieniem i nadmierną eksploatacją wszelkich zasobów naturalnych. Te działania oraz lawinowa produkcja odpadów doprowadziły do drastycznych zmian w środowisku, które mają obecnie charakter globalny. 


Właściwe zrozumienie zależności i powiązań, które zachodzą w środowisku są uzależnione od poziomu wiedzy społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, a następnie dodatkowo poprzez świadome aktywności, które maja na celu ochronę dóbr Ziemi. 


Zdobywanie wiedzy oraz działania na rzecz dbałości o środowisko powinny uświadomić, że każdy człowiek jest ekoobywatelem, gdyż niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania żyje w określonym środowisku i czy tego chce, czy nie problemy środowiska kształtują jego warunki bytu.  


Proces kształcenia i wychowania na rzecz ochrony natury, walorów środowiska, Ziemi musi rozpoczynać się już  od najmłodszych lat. Osiągniemy trwałe rezultaty kiedy te aktywności  będą różnorodne i skierowane do ludzi w różnym wieku. Działania zawarte w projekcie dotyczą najbliższego środowiska, a treści także kraju i świata. Pragniemy, by każdy człowiek był świadomym ekoobywatelem i potrafił współpracować na rzecz planety – Ziemi bez względu na wiek, kolor skóry, narodowość czy miejsce zamieszkania.


 1. Cel projektu:

Ogólne: 

 • kształcenie postaw i nawyków, mających na celu wyrobienie gotowości do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczo - geograficznego,

 • budowanie świadomości ekologicznej; 

 • integracja i dialog ze społecznością lokalną w środowisku działania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka” w celu ochrony zasobów najbliższej okolicy i Ziemi.

Szczegółowe: 

 • współpraca z uczniami z innych szkół,

 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na właściwe korzystanie ze środowiska i ochronę jego zasobów,

 • międzypokoleniowe aktywności w najbliższym otoczeniu i na rzecz ochrony zasobów naszej planety,

 • rozbudzenie chęci dbania o własne środowisko,

 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących oszczędzania wody i energii.

 1. Opis zdolności wnioskującego do wykonania zadania oraz jego dotychczasowych doświadczeń:


Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe jest organem prowadzącym Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka”. Szkoła, tak jak i siedziba Stowarzyszenia mieści się w Poznaniu przy ulicy Grabowej 33. 

Organizatorzy projektu chcą włączyć do planowanych działań i zaktywizować lokalne środowisko. Poprzez happeningi będziemy edukować społeczeństwo Wildy i Dębca o konieczności dbania o dobro naszej planety. Wspólne warsztaty, spotkania, seminaria i akcje z uczniami z sąsiedzkiej szkoły, członkami innych organizacji społecznych działających w rejonie Dębca, będą okazją do międzypokoleniowego dialogu i  aktywności na rzecz naszego środowiska. 

Od początku istnienia Stowarzyszenia i prowadzonej przez nie Szkoły ważnym aspektem było włączanie uczniów i rodziców w różne aktywności na rzecz dbałości o środowisko. Dbałość o najbliższe otoczenie oraz uświadamianie oraz włączanie uczniów i rodziców w akcje na rzecz ochrony środowiska, jest jednym z podstawowych elementów wychowywania świadomego ekoobywatela. Przez wiele lat społeczność „Dębinki” uczestniczyła w „Sprzątaniu świata – Polska”,  organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. 

We wrześniu 2010 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu,  odbywającej się w ramach programu „Comenius – Partnerskie projekty szkół”. Trwający dwa lata międzynarodowy projekt zatytułowany: „If life is energy, our futur is hidden in saving” miał na celu rozwijanie wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców wiedzy o ochronie środowiska oraz alternatywnych źródłach energii, różnorodności kulturowej, a także językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości. 

W kolejnych latach realizowaliśmy „Program Edukacji Ekologicznej”.  Praca w szkole odbywa się miedzy innymi w oparciu o realizację priorytetów wychowawczych, które każdorazowo odpowiadają na aktualne, rzetelnie diagnozowane potrzeby naszej społeczności. W roku szkolnym 2018/2019 zapoczątkowaliśmy w ten sposób realizację priorytetu zatytułowanego „Edukacja do Ochrony Środowiska”. Jego kontynuacją jest działanie przewidziane na bieżący rok szkolny, a zatytułowane: „Dbamy o to, co mamy”. Poprzez zaplanowane działania chcemy uświadomić uczniom, jak ważnym aspektem życia w społeczności jest dbanie o najbliższe otoczenie i poszanowanie własnej i cudzej własności. W oparciu o ekologiczne projekty, programy i priorytety w Społecznej Szkole Podstawowej „Dębinka” organizowano miedzy innymi: pikniki, pokazy mody, wystawy, które kierowane były do uczniów i ich rodziców. 


 1. Szczegółowy harmonogram działań projektu:


Czas trwania projektu – 11 miesięcy (od 7 stycznia do 30 listopada 2020 roku ).


Panel


Działania i sposoby realizacji


Grupa docelowa


Termin realizacji

Woda

KONKURS NA LOGO PROJEKTU


Historia jednej kropli – wycieczka do AquanetuSzkolny Dzień Wiosny spotkania na temat: Zasoby wody na Ziemi i w Poznaniu; Zagrożeni suszą; Wykorzystanie deszczówki; Jakość wody i jej przeznaczenie;  warsztaty - drugie życie przedmiotów/ rzeczy, happening uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 84 oraz SSP3 Dębinka


Badanie stanu czystości wód – zajęcia w terenie i określanie czystości wody metodą organoleptyczna, oznaczanie pH, filtrowanie wody, oznaczanie zanieczyszczeń za pomocą odczynników, opracowanie danych, prezentacja danych 


Ankieta i jej opracowanie – zużycie wody w szkole/domu i sposoby oszczędzania

Klasy 1 – 8


Klasy 1, 2, 3
Uczniowie, rodzice, mieszkańcy Dębca


Klasy 7 lub uczniowie z kółka chemicznego


Klasy 6, 7, rodzice

Styczeń 


Styczeń - LutyMarzecKwiecieńWrzesień

Tydzień dla Ziemi

Akcja Re – nowacja – wykorzystanie zużytych opon, palet na tworzenie klombówWycieczki: Gratowisko, oczyszczalnia ścieków, Aquanet ,


Ekolekcje w ZM GOAP


Warsztaty ekologiczne badające jakość powietrza w naszej okolicySadzenie lasu

Uczniowie, rodzice, pensjonariusze Domu Seniora


Klasy 1 – 6Uczniowie Dębinki we współpracy z Domem Sąsiedzkim i Domem Seniora Klasy 7, 8

Marzec
CzerwiecCzerwiec


Wrzesień - Październik

Powietrze

Seminaria – rodzaje porostów w środowisku, razem dla czystego powietrza


Zajęcia w terenie - badania czystości powietrza za pomocą skali porostowej


Seminarium i happening - źródła zanieczyszczeń w najbliższej okolicy 


Warsztaty ekologiczne „Oddychaj zdrowo, walcz ze smogiem zawodowo”

Uczniowie, rodzice, mieszkańcy Dębca  -  spotkanie ze strażakiem, pracownikiem straży miejskiej,

Wrzesień - Październik

Szkolna Nocka Naukowców


Hasło „ Zabezpiecz swój kawałek planety!” 

Projekcja filmu o tematyce związanej z zasobami Ziemi i dbaniem o jej dobra


Spotkanie z naukowcem, pracownikiem naukowym j.w. 


Realizacja zadań w formie gry edukacyjnej, stacji zadaniowych, warsztatów ekologicznych, eksperymentów  – wszystkie aktywności pod hasłem „Chrońmy zasoby Ziemi” 

Klasy 5 - 8 
Listopad


Podsumowanie projektu

- Tworzenie gier planszowych o tematyce ekologicznej;

- Prezentacja i wystawa prac uczniów związanych z tematyką projektu;

- Warsztaty plastyczne w formie notatek graficznych, plakatów

- przygotowanie sprawozdania

Uczniowie, rodzice, zaproszeni goście

Listopad


 1. Zakładane rezultaty realizacji projektu:


Realizacja założeń projektu konkursowego przyniesie uczestnikom  wielorakie korzyści, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i w dziedzinie szeroko rozumianej współpracy z lokalnym środowiskiem, rodzicami, instytucjami i uczelniami Poznania.  Wspólnie podejmowane działania zintegrują ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Uformują w nich właściwe nawyki i postawy oraz zwrócą uwagę na ważny problem dbania o dobra Ziemi.

W planowanych działaniach weźmie udział około 400 uczniów Szkoły Podstawowej oraz około 100 osób dorosłych. 


Osoby objęte oddziaływaniem projektu:

 • podejmą konkretne działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,

 • zdobędą wiedzę na temat zagrożeń naturalnych i stworzonych przez człowieka,

 • nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie.


Ponadto:

 • nastąpi poprawa czystości w najbliższym otoczeniu szkoły,

 • lokalne środowisko zostanie silniej zintegrowane i zachęcone do podejmowania dalszych wspólnych działań.


Organizator zapewnienia równość szans w dostępie do korzyści płynących z projektu.

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe akceptuje współuczestniczenie z Aquanet SA w akcji informacyjnej dotyczącej realizowanego projektu charytatywnego.

Pomagają nam