Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

O nas

Szkolny Klub Wolontariusza działa w naszej szkole od 2008 roku. Należą do niego chętni uczniowie szkoły podstawowej, którzy chcą pomagać innym. W ostatnich latach nawiązaliśmy stałą współpracę z Ośrodkiem Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Stowarzyszeniem Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” oraz Stowarzyszeniem „Na Tak”. Organizujemy wspólne spotkania (Dzień Seniora, Dzień Dziecka) oraz akcje charytatywne (zbiórki odzieży, zbiórki karmy dla schroniska, „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” itp.). Zależy nam na tym, aby w naszym gronie było jak najwięcej osób chcących pomagać innym. Wolontariuszem może być KAŻDY! WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ!

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz -osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który chce pomagać  innym.

Szkolny Klub Wolontariusza  jest inicjatywą nauczycieli Społecznej szkoły Podstawowej nr 3 DĘBINKA  w Poznaniu skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Klub Wolontariusza jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać.

Cele ogólne:

- rozwijanie wśród rozwijanie postawy aktywnego udziału w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym
- rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
- rozwijanie umiejętności  kontaktowania się z ludźmi, niezależnie od ich statusu społecznego i sytuacji życiowej
- integracja ze środowiskiem  lokalnym
- kształtowanie w uczniach gotowości do poświęceń
- zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży
- wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego – promowanie inicjatyw prospołecznych, nauka samorządności
- propagowanie idei wolontariatu, upowszechnianie programów wolontarystycznych wśród młodzieży
- umożliwianie młodzieży podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy

Pomagają nam