Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system z oceniania z muzyki

PRZEDMIOTOWY SYSTEM Z OCENIANIA Z MUZYKI

(Karol Napieralski)

MUZYKA 2015-2016.

1. W gimnazjum będziemy:

- poznawać historię muzyki,

- poznawać nowe utwory i gatunki muzyczne,

- grać na fletach/flażoletach i innych instrumentach,

- dyskutować na muzyczne tematy i uczyć się wyrażać swoją opinię,

- brać udział w projektach muzycznych,

- śpiewać piosenki,

- poznawać epoki muzyczne.

2. Oceniane w całym roku szkolnym będą:

a) pozytywna aktywność na lekcji,

b) wiadomości (rozumienie terminów i  epok muzycznych, czytanie nut),

d) umiejętności (kreatywność, kojarzenie stylów muzycznych, śpiew i gra na instrumentach),

e) przygotowanie do zajęć (na każdą lekcję przynieś zeszyt do muzyki, oraz flet/flażolet jeżeli nauczyciel na poprzedniej lekcji zaznaczy, że będą zajęcia z instrumentem).

3. Będziesz oceniany w postaci punktów w następujących formach:

Sprawdzian                        20p. + 2p. za zadanie dodatkowe, przy czym nauczyciel sprawdza zadanie

dodatkowe gdy uczeń wykonał poprawnie co najmniej 85% pozostałych

zadań.

Projekt                              20p. + 2p. za wyjątkową aktywność w czasie realizacji projektu.

Odpowiedź (piosenka) 5p.

Gra na instrumencie      5p.

Praca na lekcji                   5p. lub 10p. (zależy od trudności zadania) zajęcia w podzespołach, prezentacje         

Zadania domowe            5p. (jeżeli nauczyciel zaznaczy, że będzie podlegało ocenie)           

4. Możesz też uzyskać dodatkowe punkty procentowe (do 5% liczby punktów możliwej do zdobycia w półroczu) za:

 

-              uczestnictwo jako słuchacz w koncertach poza szkołą po przedstawieniu dowodów uczestnictwa (np.: zdjęcie) oraz podzieleniu się z klasą swoimi wrażeniami artystycznymi, w postaci zdania relacji ustnej lub pisemnej.

-              uczestnictwo w zajęciach muzycznych pozalekcyjnych, działalność artystyczną

-              związane z przedmiotem zainteresowania (np. gra na instrumencie), których rozwijanie przynosi wymierne efekty na występach szkolnych lub konkursach.

-              udział w kółkach muzycznych         

 

5. W półroczu może odbyć się jeden sprawdzian obejmujące wskazany przez nauczyciela materiał z danego roku szkolnego. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń z powodu nieobecności nie pisał pracy - uzgadnia z nauczycielem termin jej napisania. Istnieje możliwość poprawy sprawdzianu. W takim wypadku uczeń może uzyskać 100% (bez dodatkowych 10%)        

  

6. W ciągu półrocza uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania (tzw. „n”). Jest nim zarówno brak zadania domowego, jak i nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. Po wykorzystaniu przysługujących uczniowi „n” za kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 0/5 punktów za formę sprawdzenia wiedzy wyznaczoną przez nauczyciela (zadanie domowe, kartkówka, odpowiedź).

Za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji , uczeń otrzymuje„-”; za trzykrotne nieprzygotowanie tego typu uczeń otrzymuje ocenę 0/5. Za aktywność, pracę na lekcji, dobre odpowiedzi uczeń może otrzymać „+”, 3 x „+” = 5/5. Nauczyciel ma prawo zapytać o przyczynę nieprzygotowania. Nieprzygotowanie wynikające z nieobecności w szkole nie jest "n" tylko, jeśli trwało tydzień lub dłużej. Uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły

7. Nauczyciela obowiązuje zasada uczciwego i sprawiedliwego oceniania ucznia, a ucznia - rzetelnej nauki i uczciwego zdobywania ocen, dlatego odpisywanie lub udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (testów, wypracowań, zadań domowych, kartkówek) oraz korzystanie z jakichkolwiek form niedozwolonej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0p. za daną pracę bez możliwości jej poprawiania. Podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnej kolegi jest równoznaczne z uzyskaniem 0p. za pracę na lekcji.           

8. Na końcu semestru i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie na ocenę w następujący sposób:

 

           Od 100%                  - celujący,

           90 - 99% p.              - bardzo dobry,

           75 - 89% p.              - dobry,

           50 - 74% p.              - dostateczny,

           35 - 49% p.              - dopuszczający,

           poniżej 35% p.       - niedostateczny.

Pomagają nam