Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z W-F

Ocena z wychowania fizycznego winna być wypadkową czterech składowych: chęci to znaczy wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań, postępu, czyli poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy początkowej, postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowanie w przebieg zajęć, stosunek do własnej aktywności oraz rezultatu, czyli informacji o osiągniętych wynikach w sportach wymiernych, dokładności wykonania zadania, poziomu zdobytej wiedzy.

Ponieważ w edukacji fizycznej występują równolegle dwa procesy: kształcenie fizyczne, czylikształcenie ciała (umiejętności i sprawności) i kształcenie na temat ciała (wiedza), oraz wychowanie (wartości, postawy, przekonania), ocenie powinno podlegać zarówno zdobywanie umiejętności i wiadomości, jak i postawa ucznia.

Dlatego poniżej została przedstawiona propozycja przedmiotowego systemu oceniania dla drugiego etapu edukacyjnego oraz kryteria oceny:

Ocena celująca (6) – uczeń:

 • Wykazał wysoki poziom, zdobywając sumę 100% za zadanie dotyczące uczestnictwa i zaangażowania w lekcji WF.
 • Opanował wiedzę i umiejętności  obowiązujące w programie nauczania na poziomie celującym.
 •  Podczas sprawdzianów wykazał się wysokim poziomem opanowania umiejętności i wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.
 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.
 • Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich – reprezentuje szkołę na zawodach sportowych.

Ocena bardzo dobra (5) – uczeń:

 • Wykazał znaczny poziom, zdobywając 90% - 99% za poszczególne zadanie dotyczące uczestnictwa i zaangażowania w lekcji WF;
 • Całkowicie opanował materiał programowy, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
 • Podczas sprawdzianów wykazał się wysokim poziomem opanowania umiejętności i wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.
 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.
 • Bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, nie jest to jednak działalność systematyczna.
 • reprezentuje szkołę na zawodach sportowych.

Ocena dobra (4) – uczeń:

 • Wykazał się średnim poziomem, zdobywając od 75% - 89% z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji WF.
 • Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie minimum programowego, ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi.
 • Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela, dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.
 • Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, nie jest to jednak działalność systematyczna.

Ocena dostateczna (3) – uczeń:

 • Wykazał się przeciętnym poziomem, zdobywając sumę od 50% - 74% za poszczególne zadanie dotyczące uczestnictwa i zaangażowania w lekcji WF.
 • Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie, z dużymi błędami technicznymi.
 • Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym.
 • W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki – nie potrafi wykorzystać tego, co umie w praktycznym działaniu.

Ocena dopuszczająca (2) – uczeń:

 • Wykazał się miernym poziomem, zdobywając od 35% - 49% za poszczególne zadanie dotyczące uczestnictwa i zaangażowania w lekcji WF.
 • Niedostatecznie opanował materiał programowy, ma w nim poważne luki.
 • Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.
 • Jest mało sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami.
 • Na zajęciach przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

Ocena niedostateczna (1) – uczeń:

 • Wykazał się niskim poziomem, zdobywając sumę poniżej 34% za poszczególne zadanie dotyczące i zaangażowania w lekcji WF.
 • Potrafi tylko odwzorować ćwiczenia – podawane przez współćwiczącego lub nauczyciela, nie przywiązuje wagi do własnej sprawności.
 • Podczas sprawdzianów i testów wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania umiejętności i wiadomości oraz nie potrafi ich wykorzystać w praktycznym działaniu.
 • Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.

Ocena punktowa miałaby polegać na gromadzeniu przez ucznia punktów, a następnie na koniec semestru i roku szkolnego, przeliczenie całego dorobku i przełożenie na 6-cio stopniową skalę tradycyjnej oceny szkolnej. Ma ona przede wszystkim na celu podkreślenie znaczenia czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Uczniom, ocena powinna umożliwić samorealizację poprzez poznanie własnej sprawności, wyzwolić motywację do samodoskonalenia się.

W oparciu o Szkolny System Oceniania zostały opracowane zasady punktowego oceniania osiągnięć uczniów z zakresu wychowania fizycznego:

 1. Największy nacisk jest kładziony na czynny udział ucznia w obowiązkowych zajęciach z w-f .
 2. Aktywność ucznia ( 20 pkt.) – ocena na semestr, szkolne zawody sportowe, zajęcia dodatkowe.
 3. Jeśli uczeń przystąpi do sprawdzianu lub zadania ruchowego, już za podjęcie próby otrzymuje co najmniej jeden punkt.
 4. Nauczyciel punktuje obecność ucznia, który jest przygotowany do lekcji wychowania fizycznego ( uczeń posiada strój sportowy). Uczniowie na początku roku szkolnego dostają 20 punktów. To od nich samych zależy dorobek punktowy na koniec semestru.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć – 2 razy w semestrze, dostaje N Kolejne nieprzygotowanie – odejmujemy z puli (20/20 pkt)  - 2 pkt.
 5. Udział w zawodach międzyszkolnych, również daje uczniowi szanse na zdobycie dodatkowych punktów do 5%.
 6. Dodatkowo premiowany jest postęp ucznia ( zależy to do wcześniejszych wyników, czy rezultatów).
 7. Punkty ustalone przez nauczyciela za obowiązkowe zadania kontrolno-sprawdzające ucznia - do 10 pkt.
 8. Nauczyciel może przyznać DODATKOWE do 5 % na koniec semestru za SZCZEGÓLNĄ SUMIENNOŚĆ I PRACOWITOŚĆ W STOSUNKU DO SWOICH MOŻLIWOŚCI lub za zadanie dodatkowe.

Ocena roczna przeliczana będzie z sumy w pierwszym i drugim semestrze z zachowaniem zasady procentowej.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

- Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie brał udziału w sprawdzianie z całą klasą, to może to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem

- Poprawianie sprawdzianu jest dobrowolne

- Poprawa musi odbyć się w terminie 2 tygodni od daty sprawdzianu.

- Uczeń ma prawo do poprawy jednego wybranego sprawdzianu  w semestrze na maksymalną ilość punktów 100% (na poprawie nie ma zadań dodatkowych, niezależnie od ich liczby, otrzymanej ze sprawdzianu w pierwszym terminie

- Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów mają tylko uczniowie, którzy z pierwszego terminu sprawdzianu otrzymali poniżej 51% i mogą otrzymać najwyżej 75%. Jeżeli z poprawy uczeń uzyska większą liczbę punktów niż na sprawdzianie, to dolicza się tylko różnicę punktową. Jeżeli z poprawy uczeń uzyska mniejszą liczbę punktów niż na sprawdzianie, to zostaje punktacja pierwotna

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi w-f wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy). Każda niedyspozycja ucznia musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków). W innym przypadku będzie uznawana za brak stroju. Dłuższa niedyspozycja (więcej niż jeden tydzień)ucznia musi być udokumentowana zwolnieniem lekarskim.

Pomagają nam