Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Zasady Rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
„Z MCHU I PAPROCI” W POZNANIU

I. Informacje ogólne


1. Organem prowadzącym Przedszkole „Z mchu i paproci”, zwanym w dalszej części Regulaminu Przedszkolem, jest Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe w Poznaniu.


2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych dziecka,
b) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola/Wicedyrektora Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego do spraw Przedszkola.


3. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się wyłącznie na podstawie Regulaminu.

II. Zapisy do Przedszkola


1. Warunkiem uwzględnienia dziecka w procesie rekrutacyjnym jest złożenie przez Rodziców ankiety rekrutacyjnej w terminie określonym w ust.2 poniżej, dostępnej w Sekretariacie Przedszkola lub na stronie internetowej Przedszkola.


2. Terminy składania ankiet, o których mowa w pkt.1:
a) do 25 stycznia każdego roku kalendarzowego na dany rok szkolny, do grupy I od 1 września danego roku szkolnego,
b) w ciągu całego roku szkolnego do grup innych, niż mowa w ppkt a) powyżej.


3. Rekrutacja do grup, o których mowa w ust.2 ppkt b) Regulaminu, odbywa się przez cały rok szkolny, pod warunkiem dysponowania przez Przedszkole wolnymi miejscami w danej grupie. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Przedszkola po rozmowie z Rodzicami.

III. Komisja Rekrutacyjna


1. Komisja Rekrutacyjna składa się z następujących członków:
a) Dyrektora Przedszkola jako Przewodniczącego Komisji,
b) Przedstawiciela Rady Pedagogicznej Przedszkola,
c) Przedstawiciela Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego.


2. Członka Komisji – przedstawiciela Rady Pedagogicznej Przedszkola powołuje Dyrektor Przedszkola.


3. Członka Komisji – Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego powołuje Zarząd PSO.

IV. Rekrutacja do grupy I od 1 września danego roku szkolnego


1. Decyzję o przyjęciu dziecka poprzedza:
a) spotkanie informacyjne,
b) rozmowa indywidualna Rodziców z Komisją Rekrutacyjną.

2. Spotkanie informacyjne odbywa się w terminie określonym przez Dyrektora Przedszkola i podanym do wiadomości na stronie internetowej Przedszkola oraz w Sekretariacie Przedszkola.


3. Nieobecność Rodziców na spotkaniu informacyjnym jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestniczenia w dalszym procesie rekrutacji.


4. Na spotkaniu Dyrektor Przedszkola podaje terminy i etapy rekrutacji w danym roku w zależności od liczby zgłoszonych dzieci. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Przedszkole ma prawo ograniczyć rekrutację do niektórych zgłoszonych dzieci według kolejności zgłoszeń, a pozostałe objąć w części lub całości rekrutacją w przypadku wolnych miejsc.


5. W przypadku Rodziców, których inne dzieci uczęszczają do Przedszkola, Komisja Rekrutacyjna może zrezygnować z rozmowy, o której mowa w ust.1 ppkt b) powyżej i zwolnić Rodziców z obecności na spotkaniu informacyjnym, o którym mowa w ust.1 ppkt a) powyżej.


V. Przyjęcie do Przedszkola do grupy I od 1 września danego roku szkolnego

1. O przyjęciu do Przedszkola decydują następujące czynniki łącznie:
a) opinia Komisji Rekrutacyjnej po rozmowie indywidualnej, o której mowa w pkt III ust.1 ppkt b) Regulaminu,
b) kolejność wpisu na liście rekrutacyjnej.


2. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę kryteria opisane w ust.1.


3. Opinia Komisji Rekrutacyjnej, wydana po rozmowie indywidualnej, o której mowa w pkt IV ust.1 ppkt b) Regulaminu może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Przedszkola.


4. Lista przyjętych dzieci zostaje ustalona w terminie do 10 dni od daty zakończenia procedury rekrutacji. Informacja o decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest przekazywana Rodzicom pisemnie, przesyłką pocztową, a ponadto wyłącznie osobiście w Sekretariacie Przedszkola.


5. Wysłanie informacji na adres wskazany w ankiecie rekrutacyjnej, o której mowa w pkt II ust.1 Regulaminu, w przypadku niepoinformowania Przedszkola o zmianie adresu, uważa się za doręczone. Nieodebranie awizowanego pisma z placówki pocztowej skutkuje uznaniem pisma za doręczone.

VI. U mowa o świadczenie usług edukacj i przedszkolnej


1. Po przyjęciu dziecka do Przedszkola przez Komisję Rekrutacyjną Rodzice zobowiązani są podpisać umowę o świadczenie usług edukacji przedszkolnej w terminie ustalonym przez Dyrektora Przedszkola i podanym do wiadomości na piśmie. Postanowienia pkt V ust.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.


2. Podpisanie umowy jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia wpisowego.

3. W przypadku niepodpisania umowy bądź nieuiszczenia wpisowego we wskazanych terminach dziecko zostaje skreślone z listy przyjętych, a na jego miejsce przyjęte zostaje dziecko z listy rezerwowej.


Poznań, dnia 12.12.2011

Pomagają nam