Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Obchody Święta Niepodległości w klasach 4-8

Tegoroczne szkolne obchody Święta Niepodległości poświęciliśmy pracy organicznej i organicznikom.
Praca organiczna, w obliczu niepowodzeń polskich powstań narodowych z 1794, 1830
i 1863 roku, stała się szczególnym sposobem zachowania polskości i niwelowania
nierówności społecznych oraz próbą dotrzymania kroku krajom zachodniej Europy w czasach
rewolucji przemysłowej, modernizacji i dynamicznego przekształcania się społeczeństw. Idea
ta w szczególny sposób rozwinęła się w Wielkopolsce, stając się częścią naszego
regionalnego etosu i tożsamości; naszym dziedzictwem.
Organicznicy pojmowali społeczeństwo ludzkie jako jeden organizm – aby mogło
funkcjonować dobrze, niezbędna była dobra kondycja każdego z jego elementów. Organizm
należało zatem wzmacniać, szczególnie w okresie braku własnego państwa. Praca
organiczna zakładała jednak wyłącznie działania legalne, stąd postrzeganie jej w opozycji do
powstań [narodowych]. 12 Organicznicy działali przede wszystkim w dziedzinie szeroko pojętej
oświaty i gospodarki, podejmowali szereg lokalnych inicjatyw podnosząc poziom
wykształcenia, świadomości i aktywności szerokich mas społeczeństwa. A gdy przyszedł czas i
zaistniały sprzyjające okoliczności - ukształtowani w ten sposób Wielkopolanie powszechnie
chwycili za broń i odzyskali Wielkopolskę dla Polski.
Idea pracy organicznej zawiera w sobie wiele uniwersalnych pierwiastków: promuje
przedsiębiorczość i zaangażowanie społeczne, poczucie odpowiedzialność za innych i za
wspólne dobro. Tym samym nie musi i nie powinna pozostać li tylko na katach podręczników
do historii XIX wieku. Szczególnie w ostatnich latach próbuje się ją reaktywować w naszym
regionie w formie projektów adresowanych zarówno do przedsiębiorców i społeczników, jak
i młodzieży. Inicjatywy te przyjmują postać projektów gospodarczych i kulturalnych.
Pojęcie pracy organicznej dotyka obydwu naszych tegorocznych szkolnych
priorytetów: Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy i Euritage ID. To także ciągle aktualny i
niezwykle prosty pomysł na wyrażenie związku ze swoją małą i dużą ojczyzną - czyli…
patriotyzmu.

Renata Kuśnierczak

1 Agata Łysakowska-Trzoss. Przedsiębiorczość w służbie ojczyzny. Jak działali wielkopolscy organicznicy?
Przedsiębiorczość w służbie ojczyzny. Jak działali wielkopolscy organicznicy? (hrabiatytus.pl) (dostęp:
28.09.2021 r.)

Pomagają nam