Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

WSO

Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM „DĘBINKA” W POZNANIU

Sporządzony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych(Dz. U. 2015r., poz. 843 z późniejszymi zmianami).

Wewnątrzszkolny System Oceniania reguluje zasady: oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów w Społecznym Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu,

2) Dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć Dyrektora Kolegium Edukacyjnego „Dębinka”,

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Społecznego Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu,

4) – rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Społecznego Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu,

5) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela uczącego w Społecznego Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu,

WSO jest integralną częścią Statutu szkoły.

 

§ 1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA

1.1. Ocenianiu podlegają:

- osiągnięcia edukacyjne ucznia[1]
- zachowanie ucznia[2].

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1.2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

1.4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)  udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1.5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a wynikających z realizowanego przez nich programu nauczania
- sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

1.6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o:

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania
- skutkach udzielenia nagannej oceny z zachowania

1.7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice mogą otrzymać do wglądu.

1.8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

1.9. Wychowawca oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do przekazywania rodzicom bieżących informacji na temat postępów i trudności w nauce ich dziecka poprzez:

- wpisywanie na bieżąco ocen cząstkowych oraz informacji o zachowaniu do dzienniczka elektronicznego,
- rozmowy indywidualne w ramach tzw. „Drzwi otwartych”,
- informacje na zebraniach klasowych, które powinny się odbywać co najmniej dwa razy w semestrze,
- kontakty telefoniczne i osobiste w nagłych wypadkach.

1.10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

1.11. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

1.12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

1.13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia, z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1.14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1.15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

1.16. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

1.17. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1.16., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

1.18. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

1.19. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, śródrocznym i rocznym, wychowawca, na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli, jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnego zestawienia o przewidywanych dla niego ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania. Ocena przewidywana nie musi być tożsama z oceną końcową. Może ulec zmianie w zależności od:

a) ocena zajęć edukacyjnych - liczby zdobytych punktów w okresie od wystawienia oceny proponowanej do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej,

b) ocena zachowania - zmiany postawy ucznia ocenionej zgodnie z kryteriami oceny zachowania.

1.20.  Zestawienie przewidywanych ocen zawiera:

- liczbę zdobytych punktów,

- maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia,

- wynik procentowy,

- przewidywaną ocenę.

1.21. Informację o zagrożeniu ocenią niedostateczną przekazuje rodzicom osobiście po wezwaniu rodziców do szkoły, telefonicznie sporządzając notatkę służbową lub drogą pocztową listem poleconym nauczyciel uczący danego przedmiotu lub na jego prośbę wychowawca klasy.

1.22. Oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący, a ocenę z zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących, zespołu klasowego i ocenianego ucznia.

 

§ 2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA POZIOMU ROZWOJU UCZNIÓW:

2.1. Zasady dotyczące oceniania osiągnięć edukacyjnych:

a) W klasach I – III uczniowie uzyskują oceny cząstkowe w postaci punktów, drogą sprawdzania wiedzy i umiejętności w formie ustnej oraz pisemnej (zgodnie ze specyfiką przedmiotu).

b) Na półrocze i koniec roku uczniowie uzyskują globalną ocenę cyfrową w skali 1 – 6, w taki sposób, że suma uzyskanych punktów (ocen cząstkowych) jest przeliczana zgonie z następującym systemem procentowym:

Procentowo                    Ocena

Od 100%                        celujący           6

Od 90% - 99%                bardzo dobry    5

Od 75% - 89%                dobry              4

Od 50% - 74%                dostateczny     3

Od 35% - 49%                dopuszczający  2

          do  34%               niedostateczny 1

c) Przyjęto następujące formy pisemnego sprawdzania wiadomości[3]:

Kartkówka – pisemna forma odpytania z ostatniego tematu, która obejmować może do trzech ostatnich lekcji. Kartkówkę można, ale nie trzeba zapowiedzieć. Kartkówek nie poprawia się ponieważ sprawdzają one systematyczną naukę ucznia.

Sprawdzian – sprawdzenie wiadomości z ostatniego działu. Musi być zapowiedziany przynajmniej na trzy dni przed jego przeprowadzeniem;

Praca klasowa – pisemne sprawdzenie większej partii wiadomości, zapowiedziana przynajmniej na tydzień przed datą jej przeprowadzenia.

d) Zasady poprawiania prac kontrolnych:

- Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy kontrolnej, może to uczynić w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem.
- Poprawianie jest dobrowolne i mają do niego prawo uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów.
- Z poprawy pracy kontrolnej uczeń może uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.
- Z wybranej pracy kontrolnej – raz w półroczu – uczeń może uzyskać 100 % punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie, niezależnie od wcześniej uzyskanego wyniku.
- Poprawa powinna odbyć się w terminie dwóch tygodni od daty jej oddania.
- Jeśli z poprawy uczeń uzyska większą liczbę punktów niż w pierwszym terminie, to do dziennika wpisuje się tylko drugi wynik.
- Jeśli z poprawy uczeń uzyska mniejszą lub taką samą liczbę punktów niż w pierwszym terminie, to do dziennika wpisuje się punktację pierwotną.
- Poprawa przysługuje uczniowi, który pisze go po raz pierwszy w terminie późniejszym niż reszta uczniów, o ile powodem nieobecności była choroba.
- Na końcu półrocza lub roku szkolnego nie przewiduje się odpytywania w celu zwiększenia liczby punktów.

e) Prace kontrolne zawierają zadania dodatkowe (10% liczby punktów możliwych do zdobycia), których wykonanie nauczyciel sprawdza, gdy uczeń wykonał poprawnie co najmniej 85% pozostałych zadań.

f) W ciągu półrocza uczeń może zdobyć dodatkowe procenty/ punkty procentowe, które doliczane są do puli procent uzyskanych w danym półroczu:

 • W wysokości do 5% za:

- samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie[4],

- wyraźny postęp w nauce,

- szczególną aktywność na zajęciach,

- wyjątkową kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu,

- związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty,

- inne osiągnięcia wskazane przez nauczyciela.

- ponadto w wysokości do 5% za znaczące osiągnięcia w zewnętrznych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych pod warunkiem, że reprezentuje w nich szkołę;

- dodatkowe procenty sumują się na koniec roku i dzielą przez 2 półrocza.

g) Wszystkie ustne oraz pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia są formułowane przez nauczycieli uczących na dwóch poziomach

- wymagań podstawowych – niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej i dostatecznej,

- wymagań ponadpodstawowych – koniecznych do uzyskania ocen dobrej i bardzo dobrej oraz celującej.

h) Nieprzygotowanie do zajęć:

- W ciągu półrocza uczeń ma prawo do jednego (dla przedmiotów odbywających się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w tygodniu) lub dwóch (dla pozostałych przedmiotów) nieprzygotowań merytorycznych (tzw. „n”).
- Nieprzygotowaniem merytorycznym jest zarówno brak zadania domowego, jak i nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji.
- Po wykorzystaniu przysługujących uczniowi „n” nieporzygotowanie merytoryczne skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny 0/5 punktów za formę sprawdzenia wiedzy wyznaczoną przez nauczyciela.
- Za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, materiały, które uczniowie mieli przynieść na daną lekcję, przybory szkolne itp.), uczeń otrzymuje „-”; trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny 0/5.

i) Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  i ponadwojewódzkim oraz laureat i finalista olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń który tytuł laureata lub finalisty otrzymał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

2.2. Zasady dotyczące oceniania zachowania:

a) Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie reguł współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz zasad ujętych w szkolnym regulaminie zwanym „Kodeksem Dębinki”.

b) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
- dbałość o honor i tradycje szkoły;
- dbałość o piękno mowy ojczystej;
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
- okazywanie szacunku innym osobom.

c) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcjerozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

d) W klasach I – III gimnazjum obowiązuje ocena zachowania wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne, poparta oceną opisową.

e) Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.

f) Ocena zachowania ustalona jest przez wychowawcę na podstawie konsultacji z uczniem, klasą oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących.

2.3. Zasady dotyczące klasyfikowania:

a) Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku, nie później niż tydzień przed zakończeniem semestru.

b) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (kolejnym półroczu), szkoła stwarza możliwość uzupełnienia braków. Na wniosek wychowawcy, po konsultacji z psychologiem, dyrektor ustala określone formy pomocy (zajęcia wyrównawcze lub indywidualne formy reedukacji), realizowane odpowiednio przez: nauczyciela przedmiotu, psychologa, pedagoga szkolnego.

c) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku, lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

d) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

e) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

f) Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. Egzamin odbywa się najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w oznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych ma możliwość przystąpienia do niego w terminie dodatkowym.

g) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z tym, że egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

h) Egzamin klasyfikacyjny  dla ucznia przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji;
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

i) W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.

j) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna i roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.4.

k) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna śródroczna i roczna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

l) Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.4.

2.4. Zasady odwołania od oceny klasyfikacyjnej

a) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

b) Zastrzeżenia do oceny mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

c) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

d) Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami w okresie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

e) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

f) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

g) Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

2.5. Zasady dotyczące promowania:

a) uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

b) Uczeń, który nie spełnił powyższych warunków, nie otrzymuje promocji.

c) Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli jego średnia ocen wynosi co najmniej 4,75  a ocena zachowania jest co najmniej bardzo dobra

d) Do średniej wlicza się oceny ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, nauczanych w danej klasie.

2.6. Zasady dotyczące egzaminu poprawkowego

a) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

b) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

c) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

d) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

- Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

e) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

f) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ppkt. g poniżej.

g) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

2.7. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

a) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

b) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. wykonanie zaplanowanych działań;
 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
 5. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

c) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

 1. zadania nauczyciela, o którym mowa w ppkt b) powyżej;
 2. czas realizacji projektu edukacyjnego;
 3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
 4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
 5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

d) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

e) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, o których mowa w ppkt c) powyżej.

f) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

g) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

h) W przypadkach, o których mowa w ppkt g) powyżej, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

2.8. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają sie roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła sie w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu.

2.9. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobą ocenę z zachowania i przystąpił do egzaminu. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religie albo etykę, do średniej ocen, wlicza sie także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

§ 3 Załączniki WSO Społecznego Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu są integralną częścią dokumentu.

 

Załączniki:

nr 1  - szczegółowe kryteria ocen zachowania

Wchodzi w życie z dn. 3 października 2016r.[1] Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny.

[2] Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz zespół klasowy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz stosowania się do regulaminów szkolnych.

[3] W jednym tygodniu uczeń może pisać najwyżej 2 większe prace kontrolne (czyli prace klasowe lub sprawdziany). Zapis ten nie dotyczy wypracowań z języka polskiego pisanych podczas lekcji oraz sprawdzianów praktycznych z wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych.

[4] Nauczyciel jest zobowiązany sformułować i zaproponować uczniowi zadania dodatkowe umożliwiające zdobycie pełnej puli dodatkowych procentów/punktów procentowych.

 

Pomagają nam