Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Statut SSP3

STATUT

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 „DĘBINKA”

POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO

w Poznaniu

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

Art. 1.

 1. 1. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka” w Poznaniu, zwana dalej Szkołą, jest prowadzona
  i nadzorowana przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Poznaniu, zwane dalej organem prowadzącym, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U.z 2016r., poz.1943 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r., poz.59) oraz statutu organu prowadzącego.
 2. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 3. 3. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły, tworzone na jego podstawie wewnętrzne regulacje nie mogą być z nim sprzeczne.

Art. 2.

Szkoła:

 1. 1. realizuje kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w 8- letnim cyklu kształcenia;
 2. 2. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego;
 3. 3. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania 8-letniej publicznej szkoły podstawowej;
 4. 4. stosuje ustalone przez ministerstwo właściwe do praw edukacji zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 5. 5. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 6. 6. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 3) powyżej, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
 7. 7. wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia, jak świadectwa szkolne wydawane przez szkoły publiczne;
 8. 8. przeprowadza nabór uczniów w oparciu o własne zasady rekrutacyjne;
 9.  9. udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom bądź opiekunom prawnym oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w Regulaminie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Statutu.

Art. 3.

Siedziba Szkoły mieści się w Poznaniu przy ul. Grabowej 33.

Art. 4.

 1. 1. Fundamentem Szkoły jest aktywne współdziałanie rodziców, uczniów i nauczycieli. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych uczniów.
 2. 2. Wzajemne zobowiązania rodziców i Szkoły regulowane są Umową o naukę, zawartą pomiędzy rodzicami ucznia a organem prowadzącym.

ROZDZIAŁ II.

Cele i zadania Szkoły

 Art. 5.

Podstawowym celem Szkoły jest wychowanie uczniów w duchu katolickim oraz tworzenie warunków do prawidłowego i harmonijnego rozwoju.

Art. 6.

Zadania Szkoły:

 1. 1. opieka, wychowanie, przekazywanie wiedzy i wykształcenie umiejętności określonych w programach dydaktycznych;
 2. 2. indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania na rzecz wielostronnego rozwoju ucznia;
 3. 3. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 4. 4. wspomaganie rodziny w wychowywaniu;
 5. 5. kształcenie i utrwalanie cech osobowych takich jak np.: koleżeńskość, obowiązkowość, uczciwość, odpowiedzialność, zaradność, kreatywność, szacunek, odwaga, wytrwałość;
 6. 6. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny budynków i terenu Szkoły, oraz prowadzonych zajęć.

Art. 7.

Szczegółowe zasady wychowania określa Program wychowawczo – profilaktyczny, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

Art. 8.

Szkoła realizuje zadania określone w art. 6 niniejszego Statutu przez działalność nauczycieli, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, wyrównawcze, współpracę z rodzicami, w szczególności według następujących zasad:

 1. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w dniach zajęć dydaktycznych w godzinach określonych rocznym planem pracy;
 2. 2. nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w Szkole;
 3. 3. Zasady prowadzenia zajęć poza terenem szkoły określa Regulamin wycieczek szkolnych,
 4. 4. Szkoła zapewnia opiekę psychologa lub pedagoga i logopedy uczniom wymagającym takiej opieki ze względów rozwojowych lub losowych,
 5. 5. uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania lub pogłębiać wiedzę w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 6. 6. Szkoła wymaga od rodziców współpracy w zakresie wychowania dziecka,
 7. 7. kontakt rodziców ze Szkołą zapewniany jest przez zebrania z rodzicami, dyżury nauczycieli oraz osobisty kontakt z wychowawcą.

Art. 9.

Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć uczniów i klasyfikowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

Rozdział III.

Organy Szkoły oraz zakres ich zadań

Art. 10.

     1. Organami Szkoły są:

         1) Dyrektor,

         2) Rada Pedagogiczna,

         3) Rada Rodziców,

         4) Samorząd Uczniowski.

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem i działalnością Szkoły należą do kompetencji organu prowadzącego chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej. Organ prowadzący może przekazać poszczególne sprawy do prowadzenia innym organom na podstawie decyzji Zarządu.

Art. 11.

 1. 1. Organy kolegialne Szkoły podejmują decyzje w formie uchwały, na zasadach określonych
  w obowiązujących je regulaminach.
 2. 2. Uchwały organów kolegialnych Szkoły sprzeczne z niniejszym statutem lub przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ kolegialny Szkoły, który uchwałę podjął.

Dyrektor Szkoły

Art. 12.

 1. 1. Dyrektor Szkoły jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący. 
 2. 2. Organ prowadzący nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Szkoły oraz dokonuje wobec niego pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.

Art. 13.

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1)      Opracowuje roczny plan organizacji Szkoły

2)      Opracowuje tygodniowy rozkład zajęć

3)      Zatwierdza, opracowany przez radę pedagogiczną i po uzgodnieniu z organem prowadzącym, Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, uwzględniający obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej;

4)      Sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w Szkole nauczycielami i nadzór nad pracownikami niepedagogicznymi;

5)      Jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole pracowników;

6)      Określa wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zgodnie z Regulaminem wynagradzania;

7)      Zapewnia opiekę uczniom i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju;

8)      Dba o wysoki poziom nauczania w Szkole;

9)      Wydaje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów;

10)  Zatwierdza regulaminy organów kolegialnych Szkoły i ma prawo do uczestniczenia w zebraniach tych organów;

11)  Przedkłada propozycje wysokości czesnego i innych opłat związanych z nauką w Szkole;

12)  Opracowuje preliminarz finansowy i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

Art.14.

Dyrektor odpowiada za:

1)      sposób realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły;

2)      całość dokumentacji Szkoły;

3)      bezpieczeństwo oraz higienę nauki i pracy w Szkole;

4)      zaopatrzenie Szkoły w pomoce naukowe i sprzęt szkolny w miarę posiadanych środków;

5)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Rada Pedagogiczna

Art. 15.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w Szkole nauczyciele.

Art. 16.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)      określanie kierunków działania dydaktyczno- wychowawczego Szkoły;

2)      ustalanie szczegółowego programu nauczania i sposobu jego realizacji;

3)      opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

4)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów;

6)      opracowanie i uchwalanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

7)      opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w szczególności planu zajęć lekcyjnych i dodatkowych;

8)      inne, przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa

Art. 17.

Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Regulamin.

Rada Rodziców

Art. 18.

 1. 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców uczniów Szkoły.
 2. 2. Rodzice w każdej z klas wybierają spośród swego grona po jednym reprezentancie do Rady Rodziców.
 3. 3. Organ prowadzący jest zobowiązany do opracowania regulaminu Rady Rodziców oraz zwołania pierwszego jej posiedzenia w każdym roku szkolnym.
 4. 4. Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły.

Art. 19.

 1. 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

              1) współdziałanie z pozostałymi organami Szkoły w zakresie spraw opiekuńczych i wychowawczych;

              2) wyrażanie opinii i składanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły.

 1. 2. Rada Rodziców jest wyłącznie organem opiniotwórczym. Jej uchwały nie są wiążące dla Szkoły i pozostałych jej organów.

Samorząd Uczniowski

Art. 20.

 1. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 2. 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, a zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. 4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących praw uczniów do:

1)  zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

4)  wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

ROZDZIAŁ IV.

Prawa i obowiązki nauczycieli oraz pracowników administracyjnych

Art. 21.

 1. 1. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców określają przepisy prawa pracy, Karty Nauczyciela
  w części dotyczącej szkół niepublicznych, Prawa oświatowego, niniejszy statut oraz wewnętrzne akty prawne.
 2. 2. Szczegółowe zasady współpracy nauczyciela z uczniami i rodzicami określa Kodeks Dębinki, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.
 3. 3. Nauczyciele w szczególności mają prawo:

1)  decydować w sprawie wyboru programu nauczania, metod, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;

2)  egzekwować od uczniów spełnianie sformułowanych przez siebie wymagań;

3)  decydować o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej uczniów, których uczą;

4)  współdecydować o ocenie z zachowania uczniów, których uczą;

5)  wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych wobec uczniów;

6)  do awansu zawodowego;

7)  do oceny pracy.

4. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2)  realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie swojego przedmiotu
i przydzielonych zadań;

3)  przestrzeganie rocznego planu pracy Szkoły;

4)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy, doskonalenie swych umiejętności dydaktycznych
i podnoszenie swojej wiedzy merytorycznej;

5)  udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych dla nauczycieli w Szkole i poza nią;

6)  dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań;

7)  stosowanie się do opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych;

8)  bezstronne i sprawiedliwe traktowanie i ocenianie wszystkich uczniów;

9)  uczestnictwo w realizowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych;

10) prowadzenie prawidłowo dokumentacji;

11) przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza Szkołą.

Art. 22.

1. Do obowiązków pracowników administracyjnych należy, w ramach zakreślonych w indywidualnych zakresach obowiązków:

1)   administrowanie bieżącą działalnością Szkoły;

2)   prowadzenie sekretariatu Szkoły;

3)   utrzymanie w czystości pomieszczeń Szkoły, terenów otwartych należących do Szkoły i terenu przynależnego.

2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników administracyjnych jest uzależniony
od zajmowanego przez nich stanowiska i jest określony w umowie o pracę oraz zakresie obowiązków przydzielonych danemu pracownikowi.

3. Prawa pracowników administracyjnych określone są w wewnętrznych aktach prawnych obowiązujących
w Szkole oraz przepisach prawa pracy.

ROZDZIAŁ V.

Prawa i obowiązki uczniów

Art. 23.

Uczniom przysługują prawa i obowiązki wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także wynikające z innych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 Art. 24.

Uczeń ma prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i opieki wychowawczej;

2)   poszanowania godności własnej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy;

3)   podmiotowego i życzliwego traktowania;

4)   zapoznania się z programem nauczania i odpowiednimi regulaminami;

5)   swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

6)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

8)   pomocy w przypadku trudności w nauce;

9)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

10)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;

11)  odwołania się od ustalonej niezgodnie z przepisami prawa oświatowego oceny z zachowania;

12)  zapewnionych warunków bezpieczeństwa i higieny;

w ramach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym statutem i innymi wewnętrznymi regulacjami, obowiązującymi w Szkole.

Art. 25.

Uczeń ma obowiązek:

1)   uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu  Szkoły;

2)   przestrzegać postanowień zawartych w Kodeksie Dębinki i innych wewnętrznych regulacjach, obowiązujących w Szkole;

3)   godnie reprezentować Szkołę;

4)   odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury osobistej;

5)   chronić własne życie i zdrowie oraz dbać o życie i zdrowie innych;

6)   dbać o ład, porządek i majątek Szkoły.

 Art. 26.

Szczegółowe zasady praw i obowiązków ucznia oraz kar i nagród stosowanych w Szkole określa Kodeks Dębinki.

 

ROZDZIAŁ VI.

Organizacja Szkoły

Art. 27.

 1. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest klasa.
 2. 2. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie rocznego planu organizacji Szkoły, z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa roczny plan organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.
 4. 4. Zajęcia dla uczniów w Szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w ramach jednostek lekcyjnych (jedna jednostka trwa 45 minut).
 5. 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć, ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. 6. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, w danym roku szkolnym ustala dodatkowe dni wolne
  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
  w sprawie organizacji roku szkolnego.

Art. 28.

 1. 1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy 1 - 8.
 2. 2. W szkole  może być prowadzony oddział przedszkolny (tzw. klasa „zerowa”). Decyzję o jego otwarciu podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. 3. Szkoła posiada podział na klasy według rocznika nauczania, tożsamy z podziałem w szkołach publicznych.
 4. 4. Dla realizacja nauki języka obcego w grupach zaawansowania tworzy się grupy międzyklasowe, począwszy od klasy IV.
 5. 5. Liczebność w klasach nie powinna przekraczać 18 osób. Decyzję o zwiększeniu liczby uczniów w klasie podejmuje organ prowadzący.

 Art. 29.

 1. 1. W Szkole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych.
 2. 2. Świetlica pełni głównie funkcje wychowawczo – opiekuńcze. Wychowawcy świetlicy dbają również
  o prawidłowy rozwój intelektualny i fizyczny uczniów, realizując plan pracy tworzony przez zespół wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego.
 3. 3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w grupach (w salach świetlicowych, lekcyjnych
  i na podwórku szkolnym).
 4. 4. Szczegółowe zasady i godziny pracy świetlicy określa regulamin.
 5. 5. Rodzice, zgłaszając dziecko do świetlicy, zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej.

Art. 30.

 1. 1. Do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców służy biblioteka szkolna.
 2. 2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1)  gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)  korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3)  prowadzenie zajęć czytelniczo – informacyjnych;

4)  tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;

5)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyków czytania.

 1. 3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć pozalekcyjnych
  i po ich zakończeniu.
 2. 4. Szczegółową organizację i czas pracy biblioteki określa regulamin.
 3. 5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1)  podejmowanie różnorodnych działań rozwijających zainteresowanie czytelnictwem oraz wrażliwość kulturową uczniów;

2)  prowadzenie zajęć czytelniczo-informacyjnych;

3)  gromadzenie i aktualizacja zbiorów biblioteki;

4)  kontrola stanu ilościowego zbiorów biblioteki;

5)  opracowywanie zbiorów i statystyk dotyczących biblioteki.

Art. 31.

 1. 1. Szkoła, w miarę możliwości finansowych, zapewnia uczniom opiekę pielęgniarską.
 2. 2. Godziny, w których czynny jest gabinet pielęgniarki podane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń
  i na drzwiach gabinetu.
 3. 3. Gabinet pielęgniarki jest dostępny dla uczniów uczących się w Szkole.

ROZDZIAŁ VII.

Finansowanie Szkoły

Art. 32.

 1. 1. Środki na działalność Szkoły zapewnia organ prowadzący.
 2. 2. Źródłem środków finansowych są:

1)  wpisowe (jednorazowa wpłata przy przyjęciu dziecka do szkoły);

2)  comiesięczne wpłaty czesnego w terminie i wysokości określonej przez organ prowadzący;

3)  środki publiczne, w tym subwencja oświatowa;

4)  darowizny;

5)  działalność gospodarcza, o ile organ prowadzący ją prowadzi.

 1. 3. Wysokość czesnego i wpisowego ustala organ prowadzący.
 2. 4. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wnioskować o wsparcie w zapłacie czesnego według zasad określonych w Regulaminie opłat i przyznawania ulg w czesnym.

ROZDZIAŁ VIII.

Zasady naboru do Szkoły i skreślania z listy uczniów

Art. 33.

 1. 1. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły ustala Regulamin Rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka”.
 2. 2. Przyjęcie ucznia do Szkoły następuje poprzez zawarcie Umowy o naukę pomiędzy rodzicami ucznia
  a organem prowadzącym.

Art. 34.

 1. 1. Skreślenie z listy uczniów następuje decyzją Dyrektora Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1) dyscyplinarnie, w przypadku rażącego lekceważenia Statutu, regulaminów Szkoły lub obowiązków szkolnych, godzenia w dobre imię Szkoły, w szczególności jeśli:


a) spożył alkohol bądź przebywał pod jego wpływem na terenie Szkoły lub w trakcie zorganizowanych przez Szkołę zajęć poza siedzibą Szkoły, w tym wycieczek szkolnych,
b) palił, posiadał bądź rozprowadzał papierosy, w tym papierosy elektroniczne,
c) zażywa, posiadał bądź rozprowadzał narkotyki lub inne substancje psychotropowe, w tym dopalacze lub namawiał bądź zmuszał do ich zażywania,
d) dopuścił się aktu przemocy na terenie Szkoły lub w trakcie zorganizowanych przez Szkołę zajęć poza siedzibą Szkoły, w tym wycieczek szkolnych,
e) popełnił przestępstwo lub wykroczenie,
f) zachowywał się wulgarnie, niemoralnie, agresywnie lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu innej osoby,
g) dopuścił się celowego ataku skierowanego przeciwko innej osobie z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych (cyberprzemoc),
h) samowolnie opuszcza zajęcia szkolne,
i) świadomie zniszczył mienie szkolne lub dopuścił się aktów wandalizmu,


2) w przypadku wyczerpania oddziaływań wychowawczych wobec ucznia i braku poprawy zachowania z jego strony;
3) jeśli nie uzyska promocji do wyższej klasy bądź nie ukończy Szkoły;
4) jeśli otrzyma naganną ocenę zachowania;
5) z powodów zdrowotnych i innych, uniemożliwiających kształcenie się na określonym poziomie;
6) rozwiązania przez jedną ze stron Umowy o naukę.

ROZDZIAŁ IX.

Postanowienia końcowe

Art.35.

Niniejszy statut może zostać zmieniony przez organ prowadzący.

Art. 36.

Regulaminy organów kolegialnych Szkoły winny być uchwalone najpóźniej w ciągu 30 dni od ich powołania.

Art. 37.

Niniejszy Statut winien być stale dostępny dla wszystkich zainteresowanych w Sekretariacie Szkoły.

Art. 38.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Art. 39.

Wszystkie Załączniki do niniejszego Statutu stanowią jego integralną część.

Art. 40.

Statut wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2017 roku.


Pomagają nam