Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Statut

STATUT

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM „ DĘBINKA”

POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO

 

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

Art. 1.

 1. 1. Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu, zwane dalej Szkołą, jest prowadzone i nadzorowane przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Poznaniu, zwane dalej organem prowadzącym, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.:Dz.U.z 2015r.,poz.2156 z późn.zm.) oraz statutu Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 2. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 3. 3. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły, tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.

Art. 2.

Szkoła:

 1. 1. Zapewnia nauczanie w zakresie gimnazjum w 3- letnim cyklu kształcenia.
 2. 2. Realizuje ustaloną dla publicznego gimnazjum podstawę programową przedmiotów obowiązkowych.
 3. 3. Realizuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów sprawdzających.
 4. 4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w szkołach publicznych.
 5. 5. Wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia, jak świadectwa szkolne wydawane przez szkoły publiczne.
 6. 6. Przeprowadza nabór uczniów w oparciu o własne zasady rekrutacyjne.
 7. 7. Udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w Systemie  organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów Społecznego Gimnazjum „Dębinka” stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Szkoły.

 

Art. 3.

Siedziba Szkoły mieści się w Poznaniu przy ul. Grabowej 33.

Art. 4.

 1. 1. Fundamentem Szkoły jest aktywne współdziałanie rodziców, uczniów i nauczycieli.
 2. 2. Wzajemne zobowiązania rodziców i szkoły regulowane są umową o naukę zawartą pomiędzy rodzicami bądź opiekunami prawnymi ucznia a Poznańskim Stowarzyszeniem Oświatowym.

 

ROZDZIAŁ II.

Cele i zadania Szkoły

Art. 5.

Celem jest kształcenie i wychowanie ucznia w duchu katolickim oraz tworzenie warunków do prawidłowego i harmonijnego rozwoju.

Art. 6.

Zadania Szkoły:

 1. 1. Opieka, wychowanie, przekazywanie wiedzy i wykształcenie umiejętności określonych w programach dydaktycznych.
 1. 2. Indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania na rzecz wielostronnego rozwoju dziecka.
 1. 3. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 1. 4. Wspomaganie rodziny w wychowywaniu.
 1. 5. Kształcenie i utrwalanie cech osobowych takich jak np.: koleżeńskość, obowiązkowość, uczciwość, odpowiedzialność, zaradność, kreatywność, szacunek, odwaga, wytrwałość.
 1. 6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny obiektu Szkoły oraz prowadzonych zajęć.

Art. 7.

Szczegółowe zasady wychowania określa Program wychowawczy (załącznik nr 2 do niniejszego Statutu) i Program profilaktyczny (załącznik nr 3).

Art. 8.

Szkoła realizuje zadania określone w art. 6 niniejszego Statutu przez działalność nauczycieli, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, wyrównawcze, współpracę z rodzicami, w szczególności według następujących zasad:

 1. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w dniach zajęć dydaktycznych w godzinach określonych Rocznym Planem Pracy.
 2. 2. Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne przed lub po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.
 3. 3. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w Szkole.
 4. 4. Zasady prowadzenia zajęć poza terenem szkoły określa Regulamin wycieczek szkolnych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.
 5. 5. Szkoła zapewnia opiekę psychologa i logopedy uczniom wymagającym takiej opieki ze względów rozwojowych lub losowych.
 6. 6. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania lub pogłębiać wiedzę w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 7. 7. Szkoła wymaga od rodziców bądź opiekunów prawnych współpracy w zakresie wychowania ucznia.
 8. 8. Kontakt rodziców bądź opiekunów prawnych ze Szkołą zapewniany jest przez zebrania z rodzicami, dyżury nauczycieli oraz osobisty kontakt z wychowawcą. 


Rozdział III.

Ocenianie uczniów

Art. 9.

 1. 1. Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć uczniów i klasyfikowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.
 1. 2. Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek realizować projekt edukacyjny, podlegający ocenie zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, o którym mowa w ust.1 Szczegółowe zasady realizacji projektu określa Regulamin realizacji projektu edukacyjnego, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.

 

Rozdział IV.

Organy Szkoły oraz zakres ich zadań

 

Art. 10.

1. Organami Szkoły są:

1)      Dyrektor,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców,

4)      Samorząd Uczniowski.

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem i działalnością Szkoły należą do kompetencji organu prowadzącego, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej. Organ prowadzący może przekazać poszczególne sprawy do prowadzenia innym organom na podstawie uchwały.

 

Art. 11.

 1. 1. Uchwały organów kolegialnych Szkoły zapadają zgodnie z obowiązującymi je Regulaminami.
 2. 2. Uchwały organów Szkoły sprzeczne z niniejszym Statutem lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ Szkoły, który uchwałę podjął.

 

Dyrektor Szkoły

Art. 12.

 1. 1. Dyrektor Szkoły jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący.
 2. 2. Organ prowadzący nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Szkoły oraz dokonuje wobec niego pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.

 

Art. 13.

Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami wewnętrznymi;

2)      reprezentowanie Szkoły;

3)      kierowanie realizacją programu Szkoły;

4)      kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy;

5)      wydawanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów;

6)      przedkładanie propozycji wysokości czesnego i innych opłat związanych z nauką w Szkole;

7)      opracowywanie Rocznego Planu Pracy dla Szkoły.

 

Art.14.

Dyrektor odpowiada za:

1)      sposób realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły,

2)      sprawy majątkowe Szkoły,

3)      całość dokumentacji Szkoły,

4)      bezpieczeństwo i higienę pracy,

5)      pracę personelu pomocniczego Szkoły,

6)  zaopatrzenie Szkoły w pomoce naukowe i sprzęt szkolny.

 

Rada Pedagogiczna

 

Art. 15.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w Szkole nauczyciele. 

Art. 16.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)      określanie kierunków działania dydaktyczno- wychowawczego Szkoły,

2)      ustalanie szczegółowego programu nauczania i sposobu jego realizacji,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów,

5)      opracowanie i uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego,

6)      opracowanie i uchwalanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki,

7)      opracowanie i uchwalanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Art. 17.

Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

 

Rada Rodziców

Art. 18.

 1. 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Szkoły i Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka”.
 2. 2. Przedstawicieli do Rady Rodziców wybierają rodzice i opiekunowie prawni, po jednym reprezentancie z każdej klasy.
 3. 3. Organ prowadzący jest zobowiązany do opracowania pierwszego regulaminu Rady Rodziców oraz zwołanie pierwszego zebrania w roku szkolnym.

Art. 19.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      opiniowanie budżetu Szkoły przedkładanego przez Dyrektora Szkoły,

2)      wyrażanie opinii i składanie wniosków dotyczących pracy Szkoły.

 

Samorząd Uczniowski

Art. 20.

 1. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem".
 2. 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
 3. 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, a zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. 4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących praw uczniów do:

a)      zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)      jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

d)     wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

ROZDZIAŁ V.

Prawa i obowiązki nauczycieli oraz pracowników administracyjnych

Art. 21.

 1. 1. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela w części dotyczącej szkół niepublicznych, Statut Szkoły, oraz uchwały organu prowadzącego.
 2. 2. Szczegółowe zasady współpracy nauczyciela z uczniami i rodzicami określa Kodeks Dębinki, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Statutu.
 3. 3. Nauczyciele w szczególności mają prawo:

a)      decydować w sprawie wyboru programu nauczania, metody, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;

b)      egzekwować od uczniów spełniania sformułowanych przez siebie wymagań;

c)      decydować o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów;

d)     współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów;

e)      wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych wobec uczniów;

f)       do awansu zawodowego;

g)      do oceny pracy.

      4. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

a)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b)      realizacja programu dydaktyczno – wychowawczego oraz profilaktycznego w zakresie swojego przedmiotu i przydzielonych zadań;

c)      wzbogacanie własnego warsztatu pracy, doskonalenie swych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie swojej wiedzy merytorycznej;

d)     udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych dla nauczycieli w Szkole i poza nią;

e)      dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań;

f)       bezstronne i sprawiedliwe traktowanie oraz ocenianie wszystkich uczniów;

g)      uczestnictwo w realizowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych;

h)      prowadzenie prawidłowo dokumentacji;

i)        przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza Szkołą.

 

Art. 22.

1. Do obowiązków pracowników administracyjnych należy:

a)      administrowanie bieżącą działalnością Szkoły,

b)      prowadzenie sekretariatu Szkoły,

c)      utrzymanie w czystości pomieszczeń Szkoły, terenów otwartych należących do Szkoły i terenu przynależnego.

2.Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników administracyjnych jest uzależniony od zajmowanego przez nich stanowiska i jest określony w umowie o pracę oraz zakresie obowiązków przydzielonych danemu pracownikowi.

3. Prawa pracowników administracyjnych określone są w Regulaminach obowiązujących w Szkole, Kolegium Edukacyjnym PSO i przepisach prawa pracy.

 

ROZDZIAŁ VI.

Prawa i obowiązki uczniów

 

Art. 23.

Uczniom przysługują prawa i obowiązki wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Art. 24.

Uczeń ma prawo do:

 1. 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i opieki wychowawczej;
 2. 2. poszanowania godności własnej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy;
 3. 3. podmiotowego i życzliwego traktowania;
 4. 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 5. 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 6. 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 7. 7. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 8. 8. korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
 9. 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
 10. 10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;
 11. 11. egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego;
 12. 12. indywidualnego toku i programu nauczania;
 13. 13. warunkowej promocji;
 14. 14. zwolnienia z klasyfikacji w określonych przez MEN przypadkach;
 15. 15. odwołania się od ustalonej oceny z zachowania (pod warunkiem, że została wystawiona niezgodnie z procedurą);
 16. 16. zapewnionych warunków bezpieczeństwa i higieny.

 

Art. 25.

Uczeń ma obowiązek:

 1. 1. uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu  Szkoły;
 2. 2. przestrzegać postanowień zawartych w Kodeksie Dębinki,
 3. 3. godnie reprezentować Szkołę,
 4. 4. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia,
 5. 5. chronić własne życie i zdrowie oraz dbać o życie i zdrowie innych,
 6. 6. dbać o ład, porządek i majątek Szkoły.

Art. 26.

Szczegółowe zasady praw i obowiązków ucznia oraz kar i nagród stosowanych w Szkole określa Kodeks Dębinki.

 

ROZDZIAŁ VII.

Organizacja Szkoły

Art. 27.

 1. 1. Organizacja roku szkolnego przyjęta w Szkole opiera się na organizacji przyjętej w danym roku w szkołach publicznych. Szczegółową organizację roku szkolnego określa Dyrektor Szkoły.
 2. 2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w ramach jednostek lekcyjnych (jedna jednostka trwa 45 minut).

Art. 28.

 1. 1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I-III.
 2. 2. Szkoła posiada podział na klasy według rocznika nauczania tożsamy z podziałem w szkołach publicznych.
 3. 3. Liczebność w klasach nie powinna przekraczać 18 osób. Decyzję o zwiększeniu liczby uczniów w klasie podejmuje organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ VIII.

Finansowanie Szkoły

Art. 29.

 1. 1. Środki na działalność Szkoły zapewnia organ prowadzący.
 2. 2. Źródłem środków finansowych są:

a)      comiesięczne wpłaty czesnego w terminie i wysokości określonej przez organ prowadzący,

b)      dotacje z budżetu gminy,

c)      darowizny,

d)     działalność gospodarcza.

ROZDZIAŁ IX.

Zasady naboru do Szkoły i skreślania z listy uczniów

Art.30.

 1. 1. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły ustala Regulamin Rekrutacji do Społecznego Gimnazjum „Dębinka”.
 2. 2. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje poprzez podpisanie umowy o naukę pomiędzy rodzicami bądź opiekunami prawnymi ucznia, a osobą prowadzącą Szkołę.

Art.31.

 1. 1. Skreślenie z listy uczniów następuje decyzją Dyrektora Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 2. 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów z powodu:
  1. a. otrzymania nagannej oceny zachowania,
  2. b. otrzymania co najmniej jednej oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego,
  3. c. rozwiązania przez organ prowadzący umowy o naukę.

 

ROZDZIAŁ X.

Postanowienia końcowe

Art.32.

Wszystkie załączniki do niniejszego Statutu stanowią jego integralną część.

Art.33.

Statut szkoły może być zmieniony uchwałą organu prowadzącego.

Art. 34.

Regulaminy organów szkoły winny być uchwalone najpóźniej w ciągu 30 dni od ich powołania.

Art. 35.

Statut Szkoły winien być stale dostępny dla wszystkich zainteresowanych w Sekretariacie Szkoły.

Art. 36.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Art. 37.

Statut wchodzi w życie z dniem 3 października 2016r.

Pomagają nam