Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Regulamin Samorządu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Społeczne Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu

 

Samorząd Samorządu Uczniowskiego Społecznego Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu, zwany dalej Samorządem, działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty (art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego Regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 1

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Społecznego Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu.

§ 2

Samorząd w szkole reprezentowany jest przez Radę Uczniowską Gimnazjum, złożoną z przedstawicieli klas oraz trzyosobowego Zarządu Samorządu Gimnazjum.

§ 3

Organa Samorządu

1. Organami Samorządu na szczeblu klasy są trójki klasowe składające się z przewodniczącego klasy, jego zastępcy i skarbnika.
2. Organami Samorządu na szczeblu szkoły są:
- Rada Samorządu, składająca się z przedstawicieli wszystkich klas, jako władza ustawodawcza
- Zarząd Samorządu, jako władza wykonawcza.

§ 4

Wybór organów Samorządu

1. Trójki klasowe wybierane są przez uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym lub jawnym nie później niż do 15 września każdego roku. Przewodniczący klasy zostaje delegatem do Rady Samorządu Szkoły.
2. Samorząd Szkolny przeprowadza każdego roku do końca września wybory Zarządu Samorządu Szkolnego. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie i nauczyciele. Wybory przebiegają zgodnie z ordynacją uchwaloną przez Radę Samorządu Szkolnego. (Ordynacja patrz załącznik nr 1)
3. Osoba, która zdobyła największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Samorządu. Pozostali członkowie dzielą między siebie funkcje zastępcy przewodniczącego i skarbnika.

§ 5

Zasady działania Samorządu

1. Rada Samorządu Szkolnego zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące. Spotkania Zarządu odbywają się ni rzadziej niż raz w tygodniu.
2. Raz w roku odbywa się wspólna sesja Samorządów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
3. Zarządy Samorządu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum spotykają się co najmniej raz w semestrze.
4. Opiekunowie Samorządu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zobowiązani są do stałej współpracy i koordynowania podejmowanych działań.

§ 6

Planowanie pracy

1. Program działania na dany rok szkolny przygotowuje Zarząd Samorządu Szkolnego w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników wyborów.
2. Program zatwierdza Rada Samorządu zwykłą większością głosów. Rada może przed ostatecznym głosowaniem zgłaszać wnioski (poprawki i uzupełnienia) do projektu programu.
3. Zatwierdzony przez Radę Samorządu program, Zarząd do 30 października przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej.

§ 7

Prawa Samorządu

Samorząd za pośrednictwem Zarządu ma prawo:

1. Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi przedstawiać opinie we wszystkich sprawach szkoły dotyczących uczniów;
2. prawo do zapoznania się z programem nauczania i jego treścią, celem oraz stawianymi wymaganiami;
3. do egzekwowania jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
4. do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
5. do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
6. do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
7. do udzielania uczniom nagany i pochwały;
8. do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu;
9. do uczestniczenia w decyzjach władz szkolnych w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków pieniężnych;
10. do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły;
11. do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna;
12. prawo powołania Sądu Koleżeńskiego dla rozstrzygnięcia sporów i konfliktów pomiędzy uczniami.

§ 8

Zadania Samorządu

1. Przedstawianie władzom nadrzędnym opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
2. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym (Poznańskim Stowarzyszeniem Oświatowym) w zapewnieniu uczniom należnych warunków nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
3. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i naukowej uczniów na terenie szkoły.
4. Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych zgodnie z potrzebami uczniów.
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
6. Zapobieganie i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
7. Organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami uczniowskimi innych szkół.

§ 9

Opiekun Samorządu

1. Opiekuna Samorządu wybiera Rada Samorządu Szkoły z członków Rady Pedagogicznej, przy udziale co najmniej 75% pełnego składu, raz na składu, raz na trzy lata. Wybór powinien się odbyć na początku roku szkolnego, w terminie nie późniejszym niż do 15 października, w roku szkolnym, w którym upływa kadencja trzyletnia.
2. Opiekun nadzoruje wszystkie działania Zarządu i Rady Samorządu. Ma jednocześnie prawo veta w stosunku do działań, które budzą jego sprzeciw lub są sprzeczne z obowiązującymi normami prawnymi.
3. Opiekun jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie funduszy Samorządu.
4. Opiekun jest odpowiedzialny za terminowość prac Samorządu.

§ 10

Zarząd Samorządu

1. Zadania Samorządu:
- przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez Radę;
- reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły;
- reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z samorządami uczniowskimi innych szkół;
- opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania i załatwienia.
2. Posiedzenia Zarządu może organizować zarówno Zarząd jak i Opiekun Samorządu.
3. Zarząd Samorządu ma prawo zwracać się do Dyrekcji w sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielem a uczniem oraz wydawać pisemne opinie o pracy nauczycieli i personelu szkoły.
4. Członek Zarządu, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub został ukarany dyscyplinarnie co najmniej naganą dyrektora, decyzją Zarządu zostaje usunięty z funkcji.

§ 11

Rada Samorządu

1. Do obowiązków Rady należy:
- uchwalanie Regulaminu Samorządu;
- uchwalanie ewentualnych zmian i uzupełnień Regulaminu;
- uchwalanie głównych elementów programu działania Samorządu;
- decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez Zarząd przy obecności co najmniej połowy członków Rady;
- Samorząd dla wykonania określonych zadań może powołać stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków oraz osób spoza szkoły współpracujących z nimi.
2. W zebraniach Rady Samorządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor szkoły i nauczyciele.
3. Zebranie Rady Samorządu zwołuje Zarząd wraz z opiekunem Samorządu, ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Rada Samorządu spełnia funkcję organu kontrolnego w stosunku do Zarządu i ma prawo rozliczać go z działalności finansowej i programowej.
5. Podczas ostatniego zebrania Rady w danym roku szkolnym, Zarząd przedstawia Radzie sprawozdanie ze swej działalności. Przyjęcie lub nieprzyjęci sprawozdania jest podstawą decyzji o zamknięciu roku. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Rada wyznacza termin ostatecznego rozliczenia się Zarządu z podjętych działań.
6. Członek Rady, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub został ukarany dyscyplinarnie co najmniej naganą dyrektora, decyzją Rady zostaje usunięty z funkcji.

§ 12

Rada klasy i trójka klasowa

1. Ogólne zebranie jest organem skupiającym wszystkich uczniów klasy szkolonej.
2. Ogólne zebranie klasowe wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy Samorządu Szkolnego.
3. Trójka klasowa składa się z: przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego (sekretarza) i skarbnika.
4. Wyboru uczniowskiej Rady klasowej dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie klasowe.
5. Członek trójki, który nie wywiązuje się ze swych obowiązków lub został ukarany dyscyplinarnie co najmniej naganą wychowawcy, decyzją Rady zostaje usunięty z pełnionej funkcji.

§ 13

Fundusze

1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
2. Dysponentami funduszy jest Zarząd Samorządu.
3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu, a w sprawach większych wydatków również na podstawie uchwały Rady Samorządu.
4. Fundusze samorządu tworzy się: z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatnie pracą, z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Szkoły i inne organizacje oraz instytucje.
5. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Samorząd może występować z wnioskiem do dyrektora o nagrody dla nauczycieli, którzy poświęcają uczniom najwięcej czasu, prowadzą ciekawe lekcje lub inne zajęcia, itp. Może również wystąpić z wnioskiem o nagrodę dla uczniów wyróżniających się wybitną postawą lub osiągnięciami w pracy społecznej.
2. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
3. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce: wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami i nauczycielami.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
5. Odpisy Regulaminu otrzymują: przewodniczący Zarządu Samorządu i przewodniczący klas. Oryginał Regulaminu przechowuje opiekun samorządu. Regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły.

 

Regulamin został uchwalony przez Samorząd Szkolny w dniu 23 marca 2005 z mocą obowiązującą od dnia 30 września 2005.

Ujednolicony tekst przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej i zatwierdzony przez Dyrektora z dniem 4 października 2005.

Pomagają nam