Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 2014-2015.

Podczas zajęć będziemy:

- poznawać nowe utwory i gatunki muzyczne,

- grać na fletach/flażoletach i innych instrumentach,

- dyskutować na muzyczne tematy i uczyć się wyrażać swoją opinię,

- brać udział w projektach muzycznych,

- śpiewać piosenki,

- tworzyć własne utwory w programie Garage Band.

Oceniane w całym roku szkolnym będą:

a) pozytywna aktywność na lekcji,

b) wiadomości (rozumienie terminów i  epok muzycznych, czytanie nut),

d) umiejętności (kreatywność, kojarzenie stylów muzycznych, śpiew i gra na instrumentach),

e) przygotowanie do zajęć (na każdą lekcję przynieś zeszyt do muzyki, flet/flażolet).

 

Będziesz oceniany w postaci punktów w następujących formach:

Sprawdzian                                                    20p.

Odpowiedź                                                     5p.

Kartkówka                                                     5p.

Praca na lekcji                                               5p.

Projekt                                                          25p.

Zadania domowe                                            5p.

Powtórka                                                       5p.

 

Możesz też uzyskać dodatkowe punkty procentowe (do 5% liczby punktów możliwej do zdobycia w półroczu) za:

- uczestnictwo jako słuchacz w koncertach poza szkołą – za każdy 1% po przedstawieniu dowodów uczestnictwa (np.: zdjęcie)

-  uczestnictwo w zajęciach muzycznych pozalekcyjnych, działalność artystyczną – za każdy występ od 5/5 do 25/27,5

- szczególną aktywność na zajęciach (wprowadzenie i prezentacja jakiegoś nowego elementu na lekcji, lub kreatywne podsumowanie dotychczas zdobytych wiadomości)

- wyjątkową kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu

- związane z przedmiotem zainteresowania (np. gra na instrumencie), których rozwijanie przynosi wymierne efekty,

- udział w kółkach muzycznych          

W półroczu może odbyć się jeden sprawdzian obejmujące wskazany przez nauczyciela materiał z danego roku szkolnego

Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń z powodu nieobecności nie pisał pracy - uzgadnia z nauczycielem termin jej napisania. Istnieje możliwość poprawy sprawdzianu. W takim wypadku uczeń może uzyskać 100% (bez dodatkowych 10%)         

W ciągu półrocza uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania (tzw. „n”). Jest nim zarówno brak zadania domowego, jak i nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. Po wykorzystaniu przysługujących uczniowi „n” za kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 0/5 punktów za formę sprawdzenia wiedzy wyznaczoną przez nauczyciela (zadanie domowe, kartkówka, odpowiedź).

Za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji , uczeń otrzymuje „-”;za trzykrotne nieprzygotowanie tego typu uczeń otrzymuje ocenę 0/5.

Za aktywność, pracę na lekcji, dobre odpowiedzi uczeń może otrzymać „+”, 3 x „+” = 5/5

Nauczyciel ma prawo zapytać o przyczynę nieprzygotowania. Nieprzygotowanie wynikające z nieobecności w szkole nie jest "n" tylko, jeśli trwało tydzień lub dłużej. Uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.

Nauczyciela obowiązuje zasada uczciwego i sprawiedliwego oceniania ucznia, a ucznia - rzetelnej nauki i uczciwego zdobywania ocen, dlatego odpisywanie lub udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (testów, wypracowań, zadań domowych, kartkówek) oraz korzystanie z jakichkolwiek form niedozwolonej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0p. za daną pracę bez możliwości jej poprawiania. Podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnej kolegi jest równoznaczne z uzyskaniem 0p. za pracę na lekcji.              

Na końcu semestru i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie na ocenę w następujący sposób:

           Od 100%              - celujący,

           90 - 99% p.       - bardzo dobry,

           75 - 89% p.       - dobry,

           50 - 74% p.       - dostateczny,

           35 - 49% p.       - dopuszczający,

           poniżej 35% p. - niedostateczny.

Pomagają nam