Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS III GIMNAZJUM (ROK SZKOLNY 2018/2019)

 

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

 

W klasie III/8 będziemy omawiać teksty kultury zgromadzone w podręczniku. Podczas lekcji wprowadzone i utrwalane będą pojęcia oraz terminy z zakresu teorii      i historii literatury. Ich znajomość będzie Ciebie obowiązywała. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. charakterystykę, sprawozdanie, rozprawkę itp.). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich lista zostanie podana na początku września.

Na ocenę półroczną i roczną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • -sprawdziany literackie i gramatyczne (20, 25 lub 30 p.),
 • -praca klasowa (20 p.),
 • -recenzja lektury uzupełniającej (10 p.),
 • -wypracowanie pisane w domu (10 p.),
 • -zadanie domowe (5 p.),
 • -kartkówka (5 lub 8 p.),
  • -odpowiedź ustna (5 p.),
  • -recytacja (5 lub 8 p.),
  • -przemówienie (10 p.),
  • -projekt, prezentacja (10 p.),
  • -praca na lekcji, udział w dyskusji, praca w grupie (5 p.),
  • -zadania dodatkowe – z listy podanej na początku września (maksymalnie 5%).

Sprawdziany, prace klasowe będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej ocenę celującą – 100%). Prawo                do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych mają ci uczniowie, którzy          z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upły- wie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie tekstu w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Termin zaprezentowania recytacji podaję z co najmniej tygodniowym wyprze-dzeniem. Jeśli na wyznaczonej lekcji nie będziesz przygotowana/y, możesz poprawić     0 p, jednak z każdą następną lekcją ubywać będzie 1 p. z puli punktów do zdobycia.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury uzupełniające w półroczu (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Zaliczenie polegać będzie na napisaniu recenzji podczas lekcji. Jeśli w wyznaczonym terminie nie przygotujesz się do napisania pracy, otrzymasz ocenę 0/10 p. i w ciągu tygodnia będziesz mogła/mógł poprawić ją     na 7,5/10 p.

Wszystkie sprawdziany, prace klasowe, wypracowania, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie, ustalonym z nauczycielem, nie później jednak niż      w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.

Dwa razy w półroczu masz prawo być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu.       Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej. Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywał/a„-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem  0/5 p.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty. Dodatkowe 5 % możesz uzyskać za znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

 

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego:

od 100% - celujący

99 – 90% - bardzo dobry

89 – 75% - dobry

74 – 50% - dostateczny

49 – 35% - dopuszczający

poniżej 35% - niedostateczny

 

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

                                                                                                                             Adriana Haładuda

 

 

 

Pomagają nam