Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z filozofii

Wystawiając śródroczną i końcową ocenę klasyfikacyjną nauczyciel bierze pod uwagę:

- Wiedzę merytoryczną (przyswojenie wiadomości, rozumienie podstawowych pojęć, dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych)
- Umiejętności
(umiejętność zadawania pytań i analizowania problemów filozoficznych, umiejętność uczestniczenia w dyskusji, umiejętność rozpoznawania związków między filozofią a innymi działami kultury oraz życiem publicznym i osobistym, zdolność do refleksji nad własnymi przeżyciami psychicznymi, przekonaniami, postawami oraz sytuacjami egzystencjalnymi)
- Sposób uczestniczenia w zajęciach (tj. sumienność, systematyczność, aktywny udział w lekcji, współpraca z grupą)

Na lekcjach filozofii uczeń może otrzymać ocenę za:

Odpowiedzi ustne: do 5 pkt,

Kartkówki: do 5 pkt,

Zadania domowe: do 5 pkt,

Pracę klasową: do 20 pkt,

Lekturę: do 7 pkt,

Pracę na lekcji: do 5 pkt,

Prace dodatkowe, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty,  inne osiągnięcia wskazane przez nauczyciela: do 5% w semestrze

Na końcu semestru i roku szkolnego suma punktów jest przeliczana na ocenę wg skali:

100% i powyżej - celujący

90-99% - bardzo dobry

75-89% - dobry

50-74% - dostateczny

35-49% - dopuszczający

poniżej 34% - niedostateczny

Informacje dodatkowe:

- Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy kontrolnej, musi to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem.
- Uczeń może poprawiać ocenę pracy klasowej, z którego otrzymał poniżej 51% pkt., w terminie dwóch tygodni od oddania prac przez nauczyciela.
- Z poprawy pracy klasowej uczeń może uzyskać najwyżej 75 % pkt. możliwych do zdobycia. Wybraną pracę kontrolną  w półroczu uczeń może poprawiać niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie i poprawić ją w pełnym zakresie, tj. uzyskać z niej 100% punktów (praca ta nie zawiera zadania dodatkowego).
- Odpisywanie, udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (sprawdzianów, zadań domowych, kartkówek), korzystanie z innych form niedozwolonej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0 pkt. za daną pracę bez możliwości jej poprawiania.

 

Pomagają nam