Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Projekty edukacyjne

 Regulamin realizacji obowiązkowego uczniowskiego projektu edukacyjnego
Społeczne Gimnazjum  Dębinka w Poznaniu


1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2. Obowiązkowe projekty uczniowskie są realizowane przez uczniów w klasach I lub/i II gimnazjum. Uczniowie klas III są zwolnieni z takiego obowiązku, ale mogą w nich uczestniczyć na zasadzie dobrowolności.

3. Uczniowie realizują projekt edukacyjny w zespołach liczących co najmniej 3 i nie więcej niż 6 osób. Skład zespołów ustalają samodzielnie.

4. Najpóźniej do 20 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, uczniowie zgłaszają nauczycielom (opiekunom) propozycje tematów projektów, które po wstępnym zaakceptowaniu przekazywane są wicedyrektorowi. Do 30 września dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych, w której znajdują się także dane dotyczące nauczycieli opiekujących się merytorycznie poszczególnymi tematami.

5. Czas realizacji projektu nie powinien przekraczać 12 tygodni. W zależności od problematyki i złożoności projektu dyrektor może wyrazić zgodę na jego przedłużenie, ale nie więcej niż do końca pierwszego półrocza.

6. Wicedyrektor, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikuje listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, zatwierdza zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje po konsultacji z opiekunem danego projektu.

7. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
a) określenie wspólnie z uczniami celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów;
b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
c) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
d) monitorowanie jego realizacji;
e) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację;
f) współpracę z wicedyrektorem w zakresie monitorowania stanu realizacji projektu.

8. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami;
b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceny zachowania.

9. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w ocenie projektu.

10. Realizacja projektu odbywa się podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

11. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego odbywa się w terminie, zależnym od organizacji roku szkolnego, a wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12. Końcowa ocena udziału projektu jest oceną opisową. Wynika ona z następujących elementów:
- uczestnictwo w konsultacjach (co najmniej 50% obecności)
- zaangażowanie w pracę grupy
- umiejętność współpracy z innymi
- dzielenie się wiedzą podczas pracy w zespole
- kreatywność
- sumienność w wykonywaniu zadań powierzonych przez grupę
- terminowość wykonywania zadań powierzonych przez grupę
- kultura osobista (zachowanie, język, strój)
- samoocena ucznia
- prezentacja wyników projektu

13. Do 31 maja ostatniego roku nauki w gimnazjum, uczeń może zdecydować o wyborze tematu projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum. Swoją decyzję w formie pisemnej przedkłada wychowawcy klasy. Oświadczanie ucznia stanowi załącznik do karty projektu.

14. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu edukacyjnego i kartę pracy zespołu.

15. Dokumentację projektu opiekun przekazuje wicedyrektorowi, który przechowuje ją do czasu ukończenia gimnazjum przez uczniów zaangażowanych w projekt.

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

 

KARTA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

Imię i nazwisko ucznia:………………………….………………….. rok szkolny……………

Kryteria oceny zachowania

naganne

nieodpo-wiednie

poprawne

dobre

bardzo dobre

wzorowe

1. Uczestnictwo w konsultacjach.

 

 

 

 

 

 

2. Zaangażowanie w pracę grupy.

 

 

 

 

 

 

3. Umiejętność współpracy z innymi.

 

 

 

 

 

 

4. Dzielenie się wiedzą podczas pracy w zespole.

 

 

 

 

 

 

5. Kreatywność.

 

 

 

 

 

 

6. Sumienność w wykonywaniu zadań powierzonych przez grupę.

 

 

 

 

 

 

7. Terminowość wykonywania zadań powierzonych przez grupę.

 

 

 

 

 

 

8. Kultura osobista (zachowanie, język, strój).

 

 

 

 

 

 

9. Samoocena ucznia.

 

 

 

 

 

 

10. Prezentacja wyników projektu

 

 

 

 

 

 

Ocena proponowana

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomagają nam