Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Fakultety

W tym roku szkolnym realizujemy następujące zajęcia fakultatywne:

Człowiek w świecie totalitaryzmów - głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z kluczowymi wydarzeniami historii europejskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowowschodniej i ziem polskich. Zajęcia fakultetu są elementem realizacji projektu edukacyjnego Trwała pamięć pokoleń VIII, przygotowywanego w ramach działalności Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem „Memoramus” w Poznaniu i jednym z ich głównych zadań jest przygotowanie uczestników do świadomego udziału w VIII Marszu Pamięci w Katyniu w kwietniu 2014r.

Młody Innowator - przygotowanie do konkursu „Młody Innowator”, którego organizatorem jest: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Towarzystwo Kultury Technicznej.
Proponowane treści części technicznej obejmują wszystkie zakresy wiedzy związane z materiałami konstrukcyjnymi, różnorodnymi technologiami, sprzętem technicznym, narzędziami, informacjami z dziedziny techniki, fizyki i przyrody oraz zagadnienia związane z problematyką rozwoju środowiska technicznego i ochroną środowiska, ekologią. Zajęcia i sposób ich prowadzenia odwołują się  do własnych doświadczeń, wiedzy i obserwacji ucznia. Istotne jest unikanie gotowych rozwiązań, regułek encyklopedycznych, a realizacja pomysłów uczniów polega w znacznym stopniu na projektowaniu zadań praktycznych. Uczeń współuczestniczy w zdobywaniu informacji i jej przetwarzaniu. Zajęcia mają na celu  zachęcić ucznia do samodzielnego planowania oraz wykonywania praktycznych działań technicznych, konstrukcyjnych,  wspierać rozwój ucznia, by pomóc mu w ujawnieniu i pogłębieniu jego zainteresowań, a także – określeniu (w miarę wyciągania wniosków na podstawie eksperymentów fizycznych lub chemicznych, w których uczestniczy) własnych możliwości, ocenie słabych i mocnych stron podczas działań technicznych oraz rozwijanie samodzielności i kreatywności.

Odyseja Umysłu – zajęcia przygotowujące do międzynarodowego konkursu kreatywności. Odyseja Umysłu uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując je w proces twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, bo grupa dysponuje większą siłą twórczą niż jednostka. Członkowie zespołu razem analizują sedno zadania i szukają różnych strategii poradzenia sobie z nim. Następnie wspólnie decydują, jak połączyć w jedno skuteczne rozwiązanie to, co w ich pomysłach najlepsze. Uczestnicy stają się bardziej otwarci, odważni i pełni inicjatywy. Rozwijają wiele kluczowych kompetencji intelektualnych i społecznych jednocześnie: umiejętność aktywnego uczenia się, improwizacji i pracy w warunkach niedoboru środków i czasu, efektywnego komunikowania się, autoprezentacji oraz wiele innych. Uczestnicy Odysei Umysłu przekonują się, że warto połączyć wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystać ją w praktyce. Nie obawiają się podejmować ryzyka, ponieważ pomyłka nie wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Pracując samodzielnie, czują się odpowiedzialni za to, co sami tworzą i są dumni z tego, co sami osiągną. Przełamując zahamowania, stają się bardziej pewni siebie i odkrywają własne możliwości. Działając w grupie ludzi o różnych talentach i zainteresowaniach, nabierają szacunku dla odmiennych osobowości – wzajemnie uczą się i inspirują. W coraz szybciej zmieniającym się świecie, pełnym wyzwań, poprzez rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów Odyseusze uczą się stawiać czoła wszystkiemu, czego nie da się przewidzieć.

Magia kina w dokumencie - Projekt jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć dodatkowych (fakultatywnych) Magii kina. Nadrzędnym celem projektu jest kształtowanie postaw tolerancji poprzez pracę z oryginalnym materiałem źródłowym (źródła historyczne i teksty kultury). W tym roku uczniowie będą w oparciu o ten materiał tworzyć własny scenariusz przedstawienia (i samo przedstawienie), a ich zarejestrowana kamerą praca posłuży do stworzenia filmu dokumentalnego o pracy nad projektem. Przedsięwzięciu będzie towarzyszyć praca z najmłodszymi uczniami, którzy pracować będą z formami animacyjnymi poświęconymi tematyce tolerancji.

Pomagają nam