Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania na języka polskim w klasie 4c w roku szkolnym 2017/2018

W klasie IV omówimy teksty zgromadzone w naszych podręcznikach i na kartach pracy. Podczas lekcji wprowadzone i utrwalane będą pojęcia, których znajomość Cię obowiązuje. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim zdobędziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omówimy też lektury obowiązkowe. Ich listę poznałeś podczas pierwszych lekcji języka polskiego Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe w postaci punktów. Zdobędziesz je z następujących form:                          

Oceniane formy pracy

Praca klasowa – 15p. -20 p. (praca pisemna na lekcji – kilka form wypowiedzi)                                                             

Sprawdzian – 20p; Sprawdzian duży – 25p.

Wypracowanie – 10p. (praca pisemna, pisana w domu lub w klasie, na kartce – estetyka!)

Kartkówka – 5p.(niezapowiedziane, pisemne sprawdzenie wiedzy z 3 ostatnich tematów. Ucząc Was estetyki, nie pozwalam ich pisać na kartkach wyrwanych z zeszytu, brudnych)

Praca na lekcji, udział w dyskusji, prowadzenie zeszytu.( rzetelność, systematyczność i estetyka zapisów, numery lekcji, daty na marginesie, odrobione prace domowe)

Recytacja, dyktando– 5p.                                                                                             

Odpowiedź – 5p.

Praca w grupach –5p.

Projekty – 5P., 10p..               

Zadnia dodatkowe -  do 5%                   

Znajomość lektury uzupełniającej, dowolnie wybranej z listy zaakceptowanej przeze mnie – zaliczana w formie recenzji na lekcji języka polskiego  (3 pierwsze recenzje – ustnie, zgodnie z podanymi kryteriami – 5p.), ostatnia, pisemna  - 10p

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązany przeczytać i zaliczyć 4 lektury dodatkowe (uzupełniające) w roku szkolnym (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Lektura wybrana spoza listy musi być ze mną skonsultowana. Terminy :     

 1. Lektura uzupełniająca:  13 października 2017r. – ustnie
 2. Lektura uzupełniająca: 18 grudnia 2017r. - ustnie
 3. Lektura uzupełniająca: 27 lutego 2018r. - ustnie
 4. Lektura uzupełniająca: 24 kwietnia 2018r. - pisemnie

Nieprzeczytanie na czas lektury, obowiązkowej lub uzupełniającej, skutkuje otrzymaniem 0/5

2 razy w semestrze możesz usprawiedliwić się z braku zadania domowego lub nieprzygotowania do lekcji bez żadnych konsekwencji. Za kolejny brak zadania lub nieprzygotowanie otrzymujesz 0/5p.

Za brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń - jeśli nie było w nich zadania domowego otrzymujesz „ - „ (minus). Trzy minusy oznaczają „0/5”. Nieprzygotowanie należy zgłaszać na początku lekcji, zaraz po powitaniu, w przeciwnym razie, gdy nauczyciel zauważy Twoje nieprzygotowanie, otrzymasz 0/5 p.

Pamiętaj, że masz obowiązek uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością. Jeśli Twoja absencja jest krótsza niż pięć dni, otrzymujesz jeden dzień na nadrobienie braków; jeżeli byłeś nieobecny przez pięć dni lub dłużej, masz prawo uzupełniać zaległości przez kolejne pięć dni.

W ciągu półrocza możesz poprawić jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych w pierwszym terminie) w pełnym zakresie( tj. można uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą).                                                                   

Masz prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych, jeśli z pierwszej pracy otrzymałeś poniżej 51%. Z poprawy takiej możesz uzyskać maksymalnie 75% punktów możliwych do zdobycia  w pierwszym terminie.

Tematy wypracowań domowych podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego czasu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 8/10 p. (drugiego dnia po terminie) 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Po tygodniu nieprzynoszenia otrzymasz 0/10.  Wszystkie sprawdziany, wypracowania pisane w domu i w klasie, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązany zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie – uzgodnionym ze mną.

Sprawdziany i testy powinny zawierać zadania dodatkowe, które wynoszą 10% punktacji za sprawdzian. Są one sprawdzane wówczas, gdy otrzymasz z części podstawowej min. 85%.

Suma uzyskanych punktów jest przeliczana zgodnie z następującym systemem: 

 Od 100% - ocena celująca (6)90% - 99% - ocena bardzo dobra (5);  75% - 89% - ocena dobra (4), 50% - 74% - ocena dostateczna (3), 35% - 49% - ocena dopuszczająca (2); do 34% - ocena niedostateczna (1)

Powodzenia Justyna Kmiecik

 

Przedmiotowy system oceniania na języka polskim w klasie 5b w roku szkolnym 2017/2018

 

W klasie V omówimy teksty zgromadzone w naszych podręcznikach i na kartach pracy. Podczas lekcji wprowadzone i utrwalane będą pojęcia, których znajomość Cię obowiązuje. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim zdobędziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omówimy też lektury obowiązkowe. Ich listę poznałeś podczas pierwszych lekcji języka polskiego Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe w postaci punktów. Zdobędziesz je z następujących form:                          

Oceniane formy pracy

Praca klasowa – 15p. -20 p. (praca pisemna na lekcji – kilka form wypowiedzi)                                                             

Sprawdzian – 20p; Sprawdzian duży – 25p. 

Wypracowanie – 10p. (praca pisemna, pisana w domu lub w klasie, na kartce – estetyka!)                                                                     

Kartkówka – 5p.(niezapowiedziane, pisemne sprawdzenie wiedzy z 3 ostatnich tematów. Ucząc Was estetyki, nie pozwalam ich pisać na kartkach wyrwanych z zeszytu, brudnych)                                                                                                                       

Praca na lekcji, udział w dyskusji, prowadzenie zeszytu.( rzetelność, systematyczność i estetyka zapisów, numery lekcji, daty na marginesie, odrobione prace domowe)

Recytacja, dyktando– 5p.                                                                                             

Odpowiedź – 5p.                                                                                                                                                      

Praca w grupach –5p.                                                                                                                                                                

Projekty – 5P., 10p.                                                                                                                                                                                          Zadnia dodatkowe -  do 5%

                                                                                                                                                                                                 Znajomość lektury uzupełniającej, dowolnie wybranej z listy zaakceptowanej przeze mnie – zaliczana w formie recenzji na lekcji języka polskiego  (3 pierwsze recenzje – ustnie, zgodnie z podanymi kryteriami – 5p.), ostatnia, pisemna  - 10p

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązany przeczytać i zaliczyć 4 lektury dodatkowe (uzupełniające) w roku szkolnym (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Lektura wybrana spoza listy musi być ze mną skonsultowana. Terminy redagowania recenzji  

 1. Lektura uzupełniająca:  13 października 2017r.
 2. Lektura uzupełniająca: 18 grudnia 2017r.
 3. Lektura uzupełniająca: 8 lutego 2018r.
 4. Lektura uzupełniająca: 30 marca 2018r.

Nieprzeczytanie na czas lektury, obowiązkowej lub uzupełniającej, skutkuje otrzymaniem 0/5

2 razy w semestrze możesz usprawiedliwić się z braku zadania domowego lub nieprzygotowania do lekcji bez żadnych konsekwencji. Za kolejny brak zadania lub nieprzygotowanie otrzymujesz 0/5p.

Za brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń - jeśli nie było w nich zadania domowego otrzymujesz „ - „ (minus). Trzy minusy oznaczają „0/5”. Nieprzygotowanie należy zgłaszać na początku lekcji, zaraz po powitaniu, w przeciwnym razie, gdy nauczyciel zauważy Twoje nieprzygotowanie, otrzymasz 0/5 p.

Pamiętaj, że masz obowiązek uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością. Jeśli Twoja absencja jest krótsza niż pięć dni, otrzymujesz jeden dzień na nadrobienie braków; jeżeli byłeś nieobecny przez pięć dni lub dłużej, masz prawo uzupełniać zaległości przez kolejne pięć dni.

W ciągu półrocza możesz poprawić jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych w pierwszym terminie) w pełnym zakresie( tj. można uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą).                                                                   

Masz prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych, jeśli z pierwszej pracy otrzymałeś poniżej 51%. Z poprawy takiej możesz uzyskać maksymalnie 75% punktów możliwych do zdobycia  w pierwszym terminie.

Tematy wypracowań domowych podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego czasu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 8/10 p. (drugiego dnia po terminie) 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Po tygodniu nieprzynoszenia otrzymasz 0/10.  Wszystkie sprawdziany, wypracowania pisane w domu i w klasie, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązany zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie – uzgodnionym ze mną.

Sprawdziany i testy powinny zawierać zadania dodatkowe, które wynoszą 10% punktacji za sprawdzian. Są one sprawdzane wówczas, gdy otrzymasz z części podstawowej min. 85%.

Suma uzyskanych punktów jest przeliczana zgodnie z następującym systemem: 

 Od 100% - ocena celująca (6)90% - 99% - ocena bardzo dobra (5);  75% - 89% - ocena dobra (4), 50% - 74% - ocena dostateczna (3), 35% - 49% - ocena dopuszczająca (2); do 34% - ocena niedostateczna (1)

Powodzenia Justyna Kmiecik

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV D SZKOŁY PODSTAWOWEJ (ROK SZKOLNY 2017/2018)

W klasie IV będziemy omawiać teksty kultury zgromadzone w naszym podręczniku. Wprowadzone i utrwalane zostaną pojęcia oraz terminy z zakresu teorii i historii literatury. Ich znajomość będzie Cię obowiązywała. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. charakterystykę, opowiadanie, recenzję, opis itp.). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę poznałaś/eś podczas pierwszej lekcji języka polskiego.

Na ocenę semestralną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20 p.), sprawdziany duże (25 p.), sprawdziany podsumowujące (30 p.);
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • praca klasowa (20 p.);
 • kartkówki (5 p.); kartkówki duże (8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 p.); recytacje duże (8 p.);
 • praca w grupach, projekty (5-10 p.);
 • praca na lekcji, udział w dyskusji (5 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • lektury dodatkowe (5 p.);
 • wypowiedzi na forum klasy (np. przemówienie czy prezentacja) (10 p.);
 • zeszyt (5 p.);
 • zadania dodatkowe – suma dodatkowych procent może maksymalnie wynosić 5%. Sprawdziany, prace klasowe będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

Masz prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej.

Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywała/ł„-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem oceny 0/5 p.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury dodatkowe w semestrze (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Z pierwszą z lektur musisz zapoznać się do 30.09.2017, z drugą – do 10.12.2017, z trzecią – do 09.03.2018, z czwartą – do 30.04.2018 r.

Trzy lektury uzupełniające zdawać będziesz ustnie, czwartej zaś napiszesz podczas wskazanej przeze mnie lekcji języka polskiego recenzję.

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 8/10 (drugiego dnia), 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Wszystkie sprawdziany, prace klasowe, wypracowania, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie. Wypracowania musisz napisać i oddać w okresie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty.

Dodatkowe 5% możesz uzyskać za: znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego: od 100% - celujący; 99 – 90% - bardzo dobry; 89 – 75% - dobry; 74 – 50% - dostateczny; 49 – 35% - dopuszczający; poniżej 35% - niedostateczny.

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

Magdalena Spychała-Reiss

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V A, VI A i VI B SZKOŁY PODSTAWOWEJ (ROK SZKOLNY 2017/2018)

W klasie V będziemy omawiać teksty kultury zgromadzone w naszym podręczniku. Wprowadzone i utrwalane zostaną pojęcia oraz terminy z zakresu teorii i historii literatury. Ich znajomość będzie Cię obowiązywała. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. charakterystykę, opowiadanie, recenzję, opis itp.). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę poznałaś/eś podczas pierwszej lekcji języka polskiego.

Na ocenę semestralną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20 p.), sprawdziany duże (25 p.), sprawdziany podsumowujące (30 p.);
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • praca klasowa (20 p.);
 • kartkówki (5 p.); kartkówki duże (8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 p.); recytacje duże (8 p.);
 • praca w grupach, projekty (5-10 p.);
 • praca na lekcji, udział w dyskusji (5 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • lektury dodatkowe (5 p.);
 • wypowiedzi na forum klasy (np. przemówienie czy prezentacja) (10 p.);
 • zeszyt (5 p.);
 • zadania dodatkowe – suma dodatkowych procent może maksymalnie wynosić 5%. Sprawdziany, prace klasowe będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

Masz prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej.

Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywała/ł„-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem oceny 0/5p.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury dodatkowe w semestrze (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Z pierwszą z lektur musisz zapoznać się do 18.10.2017, z drugą – do 09.01.2018, z trzecią – do 06.04.2018, z czwartą – do 19.05.2018.

RECENZJĘ PRZECZYTANEJ LEKTURY NAPISZESZ PODCZAS WSKAZANEJ PRZEZE MNIE LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO (nieobecni na tej lekcji uczniowie zobowiązani będą do napisania wspomnianej recenzji bezpośrednio po powrocie do szkoły).

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Wszystkie sprawdziany, prace klasowe, wypracowania, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie. Wypracowania musisz napisać i oddać w okresie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty.

Dodatkowe 5% możesz uzyskać za: znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego: od 100% - celujący; 99 – 90% - bardzo dobry; 89 – 75% - dobry; 74 – 50% - dostateczny; 49 – 35% - dopuszczający; poniżej 35% - niedostateczny.

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

Magdalena Spychała-Reiss

Pomagają nam