Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z historii

Na lekcjach historii szkole podstawowej                

Wystawiając ocenę nauczyciel bierze pod uwagę:

 • umiejętności (dostrzeganie związków między wydarzeniami, między teraźniejszością a przeszłością, dostrzeganie przyczyn i skutków wydarzeń historycznych, korzystanie z taśmy chronologicznej i mapy historycznej, obliczanie czasu jaki upłynął między wydarzeniami, określanie wieku na podstawie daty, rozróżnianie, czytanie i rozumienie tekstów źródłowych, porównywanie i ocena postaci, wydarzeń, organizowanie własnej pracy, współpraca w grupie, budowanie poprawnej pod względem językowym wypowiedzi na temat historyczny w formie pisemnej i ustnej);
 • wiadomości (znajomość chronologii, rozumienie terminów historycznych i pojęć odnoszących się do życia społecznego, właściwa identyfikacja postaci i wydarzeń historycznych); 
 • wkład pracy, aktywność, przygotowanie do zajęć, odpowiedzialną współpracę w grupie.

Uczeń otrzymuje oceny w postaci punktów za:

Za co?

Ile pkt?

Zakres materiału

Uwagi

Praca kontrolna

max. 20-30 pkt.

Jeden lub dwa działy z podręcznika (kilka tematów).

Zapowiedziany przynajmniej tydzień wcześniej, poprzedzony lekcją powtórzeniową.

Odpowiedź ustna

max. 5 pkt.

Materiał z ostatniej lekcji.

Uczeń może otrzymać 0-4,5 pkt. za wiedzę, oraz 0-0,5 pkt. za poprawność językową wypowiedzi.

Kartkówka

max 5 pkt.

Materiał z 3 ostatnich lekcji.

Może, ale nie musi być zapowiedziana.

Zadanie domowe

Max 5 pkt.

 

 

Praca na lekcji

Max 5 pkt.

Bieżący materiał lekcyjny, zaangażowanie, aktywność.

-Na każdej lekcji uczeń może otrzymać „+” za pracę (grupową lub indywidualną), po zebraniu trzech „+” do dziennika wpisywana jest ocena 5/5.

-Wybrane zadania mogą zostać ocenione na 0-5 /5 pkt.

Projekty

max. 10-25 pkt.

Określony w instrukcji do zadania.

 

Prezentacja

max. 10 pkt.

Określony z góry, uzgodniony z nauczycielem.

Oceniana  w oparciu o kartę oceny prezentacji, przekazaną uczniom na początku roku szkolnego.

a)       prace dodatkowe,

b)       wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu,  związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty,  inne osiągnięcia wskazane przez nauczyciela.

Do 5% liczby punktów możliwych do zdobycia w semestrze

 

 

Na końcu semestru i roku szkolnego suma punktów jest przeliczana na ocenę wg skali:

100% i powyżej   - celujący

90-99 %                - bardzo dobry

75-89%                 - dobry

50-74%                 - dostateczny

35-49%                 - dopuszczający

poniżej 34%        - niedostateczny

Na koniec semestru i roku szkolnego uczeń otrzyma:

 • Ocenę celującą, jeśli:
  • Opanuje wiedzę i umiejętności wykraczające poza program (zna i datuje fakty, rozpoznaje postacie, przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń, sprawnie posługuje się poznanymi pojęciami z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie).
  • Będzie pracował systematycznie, przygotowywał się do zajęć.
  • Będzie gotowy dzielić się swoją wiedzą z innymi.
  • Będzie brał udział w konkursach przedmiotowych i korzystał z literatury przedmiotu.
 • Ocenę bardzo dobrą, jeśli:
  • Opanuje wiedzę i umiejętności wymagane programem (zna wymagane programem fakty historyczne i datuje je z dokładnością do jednego stulecia, przedstawia najważniejsze przyczyny i skutki, prawidłowo stosuje poznane pojęcia z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie).
  • Będzie pracował systematycznie, przygotowywał do zajęć.
  • Będzie gotowy dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 • Ocenę dobrą, jeśli:
  • Opanuje wiedzę i umiejętności określone przez program w stopniu dobrym (zna omawiane w ciągu roku wydarzenia z dziejów Polski i Europy, określa kolejność tych wydarzeń, potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące historii i wiedzy o społeczeństwie).
  •  Będzie pracował systematycznie, przygotowywał się do zajęć.
 • Ocenę dostateczną, jeśli:
  • Opanuje podstawową wiedzę i umiejętności określone przez program (posiada podstawową wiedzę dotyczącą omówionych w ciągu roku wydarzeń z dziejów Polski i Europy, zna podstawowe pojęcia z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie).
  • Nie zawsze pracuje aktywnie i systematycznie, bywa nieprzygotowany do zajęć.
 • Ocenę dopuszczającą, jeśli:
  • Opanuje minimum wiedzy i umiejętności określonych przez program, a braki nie uniemożliwią zrozumienia materiału i nauki w kolejnym roku szkolnym.
  • Nie będzie pracował systematycznie i aktywnie, nie będzie przygotowany do zajęć.
 • Ocenę niedostateczna, jeśli:
  • Nie opanuje wiedzy i umiejętności określonych programem.

Informacje dodatkowe:

 • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy kontrolnej, musi to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • Prace kontrolne zawierają zadania dodatkowe (10 % liczby punktów możliwych do zdobycia), są sprawdzane przez nauczyciela, jeżeli uczeń z pozostałych zadań otrzyma min. 85 % punktów.
 • Uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianu, z którego otrzymał poniżej 51 % pkt., w terminie dwóch tygodni od oddania prac przez nauczyciela.
 • Z poprawy sprawdzianu uczeń może uzyskać najwyżej 75 % pkt. możliwych do zdobycia. Wybraną pracę kontrolną  w półroczu uczeń może poprawiać niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie i poprawić ją w pełnym zakresie, tj. uzyskać z niej 100% punktów (praca ta nie zawiera zadania dodatkowego).
 • Po sprawdzeniu prace pisemne są omawiane przez nauczyciela podczas lekcji. Następnie są przechowywane przez nauczyciela w szkole. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do tych prac podczas „drzwi otwartych” lub w terminie uzgodnionym przez ucznia lub jego rodziców z nauczycielem.
 • W ciągu półrocza uczeń klasy 4 ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze (tzw. „n”), a uczeń klasy 5 i 6 – do dwóch nieprzygotowań w semestrze. Nieprzygotowaniem jest zarówno brak zadania domowego, jak i nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. Po wykorzystaniu przysługujących uczniowi „n” za kolejne nieporzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 0/5 punktów za formę sprawdzenia wiedzy wyznaczoną przez nauczyciela (zadanie domowe, kartkówka, odpowiedź).
 • Jeśli uczeń nie wykona w terminie zadania długoterminowego, po zgłoszeniu „n” musi je dostarczyć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • Za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, materiały, które uczniowie mieli przynieść na daną lekcję, przybory szkolne itp.), uczeń otrzymuje „-”;za trzykrotne nieprzygotowanie tego typu uczeń otrzymuje ocenę 0/5.
 • Nauczyciel ma prawo zapytać o przyczynę nieprzygotowania. Uczeń ma obowiązek zupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością; jeśli absencja jest krótsza niż pięć dni, uczeń otrzymuje jeden dzień na nadrobienie braków; jeżeli uczeń był nieobecny przez pięć dni lub dłużej, ma on prawo uzupełniać zaległości przez kolejne pięć dni.
 • Odpisywanie, udostępnianie do odpisywania prac pisemnych (sprawdzianów, zadań domowych, kartkówek), korzystanie z innych form niedozwolonej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem 0 pkt. za daną pracę bez możliwości jej poprawiania.

Agnieszka Kroll

Renata Kuśnierczak

Pomagają nam